ေရွးေဟာင္းသမိုင္း၀င္ ေနာင္လုံအင္း တူးေဖာ္ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းျခင္း ကို ရန္ပုံေငြရရွိမႈအေပၚ မူတည္၍ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္

ေရွးေဟာင္းသမိုင္း၀င္ ေနာင္လုံအင္း တူးေဖာ္ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းျခင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ ရွမ္းျပည္နယ္ အစုိးရအဖဲြ႕၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာႏွစ္ မူလခြင့္ ျပဳရန္ပံုေငြ တင္ျပေတာင္းခံ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ရန္ပံုေငြရရွိမႈအေပၚ မူတည္၍ လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္က ႏို၀င္ဘာ ၆ ရက္တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။
 
ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ မိုင္းပန္ မဲဆႏၵယ္မွ ဦးစိုင္းေက်ာ္မိုး ၏ မိုင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္ ေနာင္လံုအင္းတိမ္ေကာ ေရခန္းေျခာက္မႈအား တူးေဖာ္ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းေပးႏုိင္ရန္ႏွင့္ ၄င္းအင္းအတြင္း စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ား က်ဴးေက်ာ္ခ်ဲ႕ ထြင္လာျခင္းအတြက္ ေနာင္လံုအင္း ေရေ၀ဧရိယာအား ယခင္အတုိင္း တိက်စြာ သတ္မွတ္တိုင္းတာေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းအား ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ယင္းသို႕ထည့္သြင္း ေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖဲြ႕၏ ေျဖၾကားခ်က္တြင္ ေနာင္လံုအင္း ေျမေနရာ သည္ ကြင္းျပင္ပအင္းအိုင္ေျမျဖစ္ၿပီး ၄င္းအင္းအား ျပန္လည္ တိုင္းတာရန္ သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အကူအညီရယူ၍ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ လယ္ယာ ေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန၊ စည္ပင္သာယာေရး ဦးစီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန၊ စုိက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန္းဦးစီးဌာန၊ ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ ေရအသံုးခ်မႈ စီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာန၊ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴး၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ နယ္နိမိတ္ တိုင္းတာ သတ္မွတ္ ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။
 
ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း) မိုင္းပန္ၿမိဳ႕၏ ေတာင္ဘက္တြင္ တည္ရွိေသာ ေနာင္လံုအင္းမွာ ေရွးေဟာင္းသမုိင္း၀င္ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္အတူ ႏွစ္ကာလ ၾကာျမင့္လာ သည္ႏွင့္အမွ် တိမ္ေကာလာကာ ေရသိုေလွာင္ႏုိင္မႈပမာဏ ေလ်ာ့က်လာ လ်က္ရွိသျဖင့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ တူးေဖာ္ေပးရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ ေနာင္လံုအင္း အား တူးေဖာ္ျပဳျပင္ေပးရန္ႏွင့္ ေရေ၀ေရလဲ ဧရိယာအား ယခင္အတိုင္း တိက်စြာ သတ္မွတ္ တိုင္းတာေပးရန္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာင္လံုအင္းမွာ ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ ေရအသံုးခ်မႈ စီမံခန္႔ခြဲေရး ဦးစီးဌာန၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေအာက္တြင္မရွိသျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရ အဖဲြ႕၏ ဦးေဆာင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈျဖင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား ပူးေပါင္းညွိႏႈိင္း ေဆာင္ ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
 
ေဇာ္မင္းထြန္း
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment