သစ္မဟုတ္သည့္ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား သယ္ယူျခင္းအတြက္ ေမွ်ာစာႏွင့္ ေထာက္ခံခ်က္ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳ

သစ္ေတာဦးစီး ဌာန၏ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၉၃၁/၂၀၁၇) ျဖင့္ သစ္ေတာနယ္ေျမျပင္ပ (ပုဂၢလိက ပိုင္ေျမႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ ဥယ်ာဥ္ျခံေျမမ်ား) တြင္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ ကိုယ္တိုင္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သည့္ သနပ္ခါး၊ ဖာလာ၊ ၀ဥ စသည့္ သစ္မဟုတ္သည့္ သစ္ေတာ ထြက္ ပစၥည္းမ်ားအား သစ္ေတာဦးစီးဌာန၌ မွတ္ပံု တင္ျခင္းႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ရန္ အလိုငွာ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ျခင္းအတြက္ ေမွ်ာစာႏွင့္ ေထာက္ခံခ်က္ရယူျခင္းတို႔အား ကင္းလြတ္ခြင့္ ျပဳေၾကာင္းလည္း သယံ ဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦးအုန္း၀င္းက ႏို၀င္ဘာ ၆ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁၀)မွ ေဒါက္တာ ေက်ာ္ေငြ၏ သနပ္ခါးပင္ႏွင့္ သနပ္ခါးတံုးမ်ားကို အေသးစား သစ္ေတာထြက္ပစၥည္း အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ေဒသေပါက္ေစ်း၏ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကို သစ္ေတာ အခြန္ေတာ္အျဖစ္ ေပးေဆာင္ေစရမည္ဆိုေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေအာင္ ျပဳျပင္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ ေမးခြန္းအား ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ယင္းသို႕ထည့္သြင္း ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
သစ္ေတာခြန္ ေကာက္ခံျခင္းအေပၚ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳျခင္း ကို ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ (၂၅၄)၊ ဇယား (က)၊ ၁၂(ခ)အရ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး / ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္း က်င္ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအုန္း၀င္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
ေဇာ္မင္းထြန္း
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment