အစမ္းခန္႔ကာလ ၁ ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္သည့္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ခုႏွစ္ဦးကုိ အတည္ျပဳခန္႔အပ္

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတက ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ခုနစ္ဦးကုိ အစမ္းခန္႔ကာလ ၁ ႏွစ္ ျပည့္ေျမာက္သည့္ ေန႔မွစ၍ အတည္ျပဳခန္႔ထားလုိက္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပန္တမ္းတစ္ရပ္ကုိ ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။
 
၁။ ေဒါက္တာ ဖုိးေကာင္း ၊ ပါေမာကၡခ်ဳပ္၊ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္
၂။ ေဒါက္တာ ေဒၚသီတာ၀င္း၊ ပါေမာကၡခ်ဳပ္၊ မႏၱေလးတကၠသုိလ္
၃။ ေဒါက္တာ ေဒၚတင့္တင့္၊ ပါေမာကၡခ်ဳပ္၊ မႏၱေလးႏုိင္ငံျခားဘာသာတကၠသုိလ္
၄။ ေဒါက္တာ သန္းစုိး၊ ပါေမာကၡခ်ဳပ္၊ ျမစ္ႀကီးနား တကၠသုိလ္
၅။ ေဒါက္တာ တင္ေထြး၊ ပါေမာကၡခ်ဳပ္၊ ဟသၤာတ တကၠသုိလ္
၆။ ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္ႏုိင္၊ ပါေမာကၡခ်ဳပ္၊ လား႐ိႈးတကၠသုိလ္
၇။ ေဒါက္တာ ေဒၚစမ္းစမ္းမာ၊ ပါေမာကၡခ်ဳပ္၊ က်ဳိင္းတံုတကၠသုိလ္
 
စသူတုိ႔ကုိ ေဖာ္ျပပါ တကၠသုိလ္တုိ႔၏ ပါေမာကၡခ်ဳပ္အျဖစ္ အတည္ျပဳ ခန္႔အပ္လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment