အိမ္အကူကေလးငယ္မ်ား အလုပ္ရွင္အိမ္ရွင္မ်ား၏ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ မ်ားမွ ကင္းေ၀းေစရန္ ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းရန္ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကို တာ၀န္ေပးထားၿပီးျဖစ္

ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္ရွင္ အိမ္ရွင္မ်ား၏ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားမွ ကင္းေ၀းေစရန္ ရပ္ကြက္ေက်းရြာ အလိုက္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႕၊ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းရန္ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကို တာ၀န္ေပးထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရခိုင္တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေရးရာ ၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္ေအးေမာင္က စက္တင္ဘာ ၅ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရန္ရွင္း၏ “မိသားစု အဆင္မေျပျခင္း၊ ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္မည့္သူ မရွိျခင္းတို႕ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ ေနအိမ္မ်ားတြင္ အိမ္ေဖာ္အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ အလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ လည္းေကာင္း အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ကိုင္ေနၾကရသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ မိန္းကေလး မ်ား အေနျဖင့္ အလုပ္ရွင္အိမ္ရွင္မ်ား၏ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမွ ကင္းေ၀းေစ ရန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ရပ္ကြက္ေက်းရြာ အလိုက္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕၊ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕စည္းၿပီး အလုပ္ရွင္၊ အိမ္ရွင္မ်ား လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ ရြက္ေပးသြားရန္ႏွင့္ အခ်ိန္ကာလအလိုက္ ပုံမွန္က်န္းမာေရး စစ္ေဆးရန္ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ အစီစဥ္ရွိမရွိ”ေမးျမန္းမႈကို ၀န္ႀကီးက ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
 
“ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကို အခ်ိန္နဲ႕တစ္ေျပးညီ သတင္းေပးဖို႕ အတြက္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနက အေၾကာင္းၾကားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမးခြန္းလည္း ေျဖၾကားရင္းနဲ႔ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနကိုလည္း မက္ေဆ့ ေပးပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာရွိေသာ ရပ္ကြက္ ေက်းရြာအလိုက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကို အခ်ိန္နဲ႔ တစ္ေျပးညီ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ၿပီးေတာ့ အခ်ိန္နဲ႔တစ္ေျပးညီ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို သတင္းေပးဖို႔ ဒီေနရာကေန မက္ေဆ့ေပး ပါတယ္”ဟု ဦးေဇာ္ေအးေမာင္ကေျပာသည္။
 
ပုံမွန္က်န္းမာေရး စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း က်န္းမာေရး၀န္ႀကီး ဌာနသို႔ ေမးခြန္းေျဖၾကားရင္း မက္ေဆ့ေပးေၾကာင္း၊ ယင္းတာ၀န္မ်ား သည္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန ေအာက္တြင္ရွိေသာ က်န္းမာေရး ၿမိဳ႕နယ္ရုံးမ်ားက အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ က်န္းမာေရးမ်ား စစ္ေဆးေဆာင္ ရြက္ေပးသြားလွ်င္ အားလုံး အဆင္ေျပသြားမည္ဟု ဦးေဇာ္ေအးေမာင္က ေျပာသည္။
 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ေရာက္ရွိလာသည့္ သတင္း မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ သက္ဆိုင္ရာ ဦးစီးဌာနမ်ားႏွင့္ ညွိႏိႈင္း၍ အေကာင္းဆုံး ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည္ဟုလည္း ဦးေဇာ္ေအးေမာင္က ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
ေဇာ္မင္းထြန္း
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment