လန္ဒန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္တြင္ ဧည့္ပါေမာကၡအျဖစ္ အိန္ဂ်လီနာဂ်ိဳလီ တာ၀န္ယူ

ေအာ္စကာဆုရွင္နွင့္ ကုလဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းၾကီးရုးံ အထူးကုိယ္စားလွယ္ အိန္ဂ်လီနာဂ်ိဳလီပစ္ လန္ဒန္စီးပြားေရး တကၠသို္လ္ လက္ေအာက္ရွိ အမ်ဳိးသမီးေရးရာနွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ လုံၿခဳံေရးစင္တာတြင္ ဧည့္ပါေမာကၡအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေတာ့မည္ျဖစ္ရာ မ်ားမၾကာမီ ဖြင့္လွစ္မည့္ မဟာတန္း သင္ၾကားေရး အစီအစဥ္တြင္းရွိ ပါေမာကၡ ၄ ဦးအနက္ တစ္ဦးျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည္။  အဆုိပါတကၠသုိလ္က ၿပီးခဲ့သည့္ တနလၤာေန႔က သတင္းထုတ္ျပန္ရာတြင္ ယခုကဲ့သုိ႔ ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ၿဗိတိန္၏ နာမည္ေက်ာ္ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည့္ အဆုိပါေက်ာင္းတြင္ မစၥဂ်ိဳလီက လက္ခ်ာမ်ား ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ဧည့္ပါေမာကၡအျဖစ္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္သည္။ “ကြ်န္မ ဒီလုိသင္ၾကားမႈ အစီအစဥ္ ျပ႒ာန္းလုိက္တာကုိ သိပ္ကုိ နွစ္ေထာင္းအားရ ျဖစ္မိပါတယ္။ ဒါကုိ စံနမူနာယူၿပီး အၿခားအၿခားေသာ သင္ၾကားမႈ အစီအစဥ္ေတြ ေပၚလာဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ စစ္မက္ျဖစ္ပြားခ်ိန္မွာ လိင္မေတာ္မတရား ျပဳမႈ အစရွိတာေတြက အမ်ိဳးသမီးေတြခ်ည္းကုိပဲ ထိခို္က္ေနတဲ့ အဲဒီယုတ္မာလွတဲ့ ရာဇ၀တ္မႈေတြ အဆုးံသတ္ဖုိ႔နဲ႔ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ့ ရပုိင္ခြင့္ေတြ တုိးတက္ရရွိေအာင္ ဘယ္လုိမ်ား လုပ္ၾကမလဲဆုိတာ ေဆြးေႏြးဖုိ႔ သိပ္ကုိအေရးၾကီးပါတယ္” ဟု သူကဆုိသည္။ သူ႕အေနျဖင့္ ဆုိင္ရာအစုိးရမ်ား ကုလတုိ႔နွင့္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္စဥ္ ရရွိခဲ့သည့္ အေတြ႕အၾကဳံမ်ားကုိ မွ်ေ၀သြားမည္ဟု ဆုိသည္။  ကုလဒုကၡမ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရုးံ၏ ခ်စ္ၾကည္ေရး သံအမတ္နွင့္ အထူးကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ဆယ္စုနွစ္တစ္ခုေက်ာ္ ပူးေပါင္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရာတြင္ စစ္မက္ျဖစ္ပြားမႈ ဒုကၡသည္နွင့္ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ စသည္တုိ႔နွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အခက္ခဲဆုးံျပသ၁နာမ်ားကုိ သူႀကဳံေတြ႕ေျဖရွင္းခဲ့ရသည္။ အဆိုပါတကၠသုိလ္မွ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ သူ၏တာ၀န္ အတိအက်ကုိ ေဖာ္ျပမထားသကဲ့သုိ႔ လာေရာက္ သင္ၾကားမည့္ အၾကိမ္ကုိလညး္ ေဖာ္ျပမထားေပ။ သင္ၾကားမည့္ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ “အမ်ိဳးသမီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ လုံၿခဳံေရးရာ” အပါအ၀င္ ‘က်ား,မ လိင္ကြဲjပားမႈနွင့္ စစ္ပြဲအတြင္း ၀င္ေရာက္ၿခင္း” “က်ား,မ လိင္ကြဲျပားမႈနွင့္ လူ့အခြင့္အေရး” စသည္မ်ား ပါ၀င္မည္ျဖစ္ရာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ စစ္မက္ၿဖစ္ပြားစဥ္ လိင္အၾကမ္းးဖက္မႈကုိ မည္သုိ႔တားဆီးမည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ရပုိင္ခြင့္နွင့္တကြ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ လုံၿခဳံေရးတုိ႔ကုိ မည္သုိ႔ေဖာ္ေဆာင္မည္ စသည္တုိ႔ကုိ ေလ့လာသင္ယူရမည္ ျဖစ္သည္။ ရႊန္းတင့္Ref: nytimesThe Ladies News 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment