ယူက်ဳက 60fps ဗီဒီယိုမ်ားအား မုိဘုိင္းမွ ၾကည့္ႏုိင္ရန္ျပဳလုပ္

ယူက်ဳသည္ 60fps ဗီဒီယုိမ်ားအား ၾကည့္႐ႈျခင္း၊ အြန္လုိင္းတုိက္႐ုိက္ထုတ္လႊင့္ျခင္းတုိ႔အား ၀က္ဘ္ဗားရွင္းတြင္ ထည့္သြင္းေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုအခါ အန္းဒ႐ိြဳက္ႏွင့္ iOS တုိ႔တြင္ပါ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ၿပီျဖစ္သည္။ ယူက်ဳက ထုိလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ တရား၀င္ေၾကညာျခင္းမရွိေသးေသာ္လည္း အန္းဒ႐ိြဳက္ app တြင္ စတင္ထည့္သြင္း ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္။ အန္းဒ႐ိြဳက္ႏွင့္ iOS အတြက္ ယူက်ဳ app မ်ားတြင္ ယခုအခါ အဆင့္ျမႇင့္စရာမလုိဘဲ 60fps ဗီဒီယုိမ်ား ၾကည့္႐ႈႏုိင္သည္။ 60fps  ဗီဒီယုိမ်ား အြန္လုိင္းတုိက္႐ုိက္ထုတ္လႊင့္မႈကုိ စတင္ၿပီးေနာက္ ယူက်ဳရွိ 60fps ႏႈန္းျဖင့္ ထုတ္လႊင့္ေသာ မည္သည့္ဗီဒီယုိကုိမဆုိ 720 p 60 ႏွင့္ 1080 P 60 ေဖာမတ္မ်ားသုိ႔ ေျပာင္းလဲထုတ္လႊင့္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ယူက်ဳ app အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ 60fps ျမႇင့္တင္ထားသည့္ ဗီဒီယုိ မ်ားတြင္ 720 p 60 (သုိ႔) 1080 p 60 အရည္အေသြးမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ၾကည့္႐ႈႏုိင္သည္။ ယူက်ဳသည္ မတ္လအတြင္းကလည္း 360 ဒီဂရီ ၾကည့္႐ႈႏုိင္သည့္ ဗီဒီယုိကုိ မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ အသံုးျပဳသူက ဖုန္းကုိ ေနရာေရႊ႕ကာ လွည့္ပတ္ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ၃၆၀ ဒီဂရီျမင္ကြင္းစုံျဖင့္ ၾကည့္႐ႈႏုိင္သည္။

KHTun

Vote: 
No votes yet

Add new comment