စင္ကာပူႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ ဆစ္ဒနီရွိ Curtin University မ်ားမွ ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ား ေလွ်ာက္ထားရယူႏုိင္

ကမၻာ႔အေကာင္းဆုံး တကၠသုိလ္ႀကီးမ်ား ၃၀၀ စာရင္း၀င္ ၾသစေၾတးလ် အေနာက္ပုိင္း၏ အႀကီးဆုံးႏွင့္ ၾသစေၾတးလ် တကၠသုိလ္မ်ားတြင္ တတိယ ေက်ာင္းသားအမ်ားဆုံး တက္ေရာက္လ်က္ရွိေသာ Curtin University မွ ၎၏ ေက်ာင္းခြဲမ်ားျဖစ္ေသာ Curtin University Sydney ႏွင့္ Curtin University Singapore တုိ႔တြင္ တက္ေရာက္မည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ပညာသင္ဆုႏွင့္ ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကး မ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ႏုိင္ငံတကာပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈကုမၸဏီ AT&S မွတစ္ဆင့္ ေလွ်ာက္ထားရယူႏုိင္ ေၾကာင္း သိရသည္။

Curtin တကၠသိုလ္ စင္ကာပူေက်ာင္းခြဲ၏ ပညာသင္ဆုႏွင့္ ပညာသင္ ေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ားကုိ ေလွ်ာက္ ထားရာ၌ အေျခခံပညာ အထက္တန္းတြင္ ဘာသာရပ္ ၄ ခု၏ ပွ်မ္းမွ်ရမွတ္ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ အဂၤလိပ္စာအမွတ္ IELTS (5.5) ရရွိထားၿပီးသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားရယူႏုိင္သည္။ ၀င္ခြင့္ အဂၤလိပ္စာ ရမွတ္မရွိသူမ်ားမ်ားသည္ Curtin တကၠသိုလ္က စစ္ေဆးသည့္ အဂၤလိပ္စာအရည္ခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲကိုေျဖဆုိၿပီး ပညာသင္ေထာက္ပံေၾကး ကို ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

၀င္ခြင့္ အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္း ရမွတ္ျပည့္မီသူမ်ားသည္ ဒီပလိုမာတန္းႏွင့္ Certification IV Tertiary Preparation Program မ်ားကို တက္ေရာက္ပါက စင္ကာပူေဒၚလာ ၃၈၀၅ ႏွင့္ညီမွ်ေသာ ပညာသင္ဆုကုိ လည္းေကာင္း၊ Diploma of Arts တန္းကို ေလွ်ာက္ထားပါက စင္ကာပူေဒၚလာ ၂၁၆၀ ႏွင့္ညီမွ်ေသာ ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးကုိလည္းေကာင္း ခံစားခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဘြဲ႕ရၿပီးသူမ်ားသည္ ဘြဲ႕အမွတ္စာရင္းတြင္ ပ်မ္းမွ် ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ IELTS (6.5) ရရွိထားပါက စင္ကာပူေဒၚလာ ၂၆၈၈ ႏွင့္ညီမွ်ေသာ ပညာသင္ထူးခၽြန္ဆုကုိလည္းေကာင္း၊ Curtin တကၠသုိလ္၏ Project Management ဘာသာရပ္ကုိ ေလွ်ာက္ ထားသူမ်ားအတြက္ စင္ကာပူေဒၚလာ ၂၆၈၈ ႏွင့္ညီမွ်ေသာ ပညာသင္ ေထာက္ပ့ံံေၾကးကိုလည္းေကာင္း ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။

Curtin Singapore တြင္ စာရင္းအင္းဘာသာရပ္၊ ဘ႑ာေရးဘာသာရပ္၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းဘာသာရပ္၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဘာသာရပ္၊ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးဘာသာရပ္ စသည္တုိ႔ကုိ သီး ျခားဘြဲ႕ဒီဂရီမ်ား၊ ေပါင္းစပ္ဘြဲ႕ဒီဂရီမ်ားအျဖစ္ ရယူႏုိင္ၿပီး စီးပြားေရးဆုိင္ရာ မဟာဘြဲ႕ဒီဂရီမ်ားလည္း ရယူႏုိင္္ေၾကာင္း သိရသည္။

Curtin စင္ကာပူေက်ာင္းခြဲတြင္ တက္ေရာက္သူမ်ားသည္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံရွိ ဆစ္ဒနီႏွင့္ ပါတ္ခ္တကၠသုိလ္ နယ္ေျမခြဲမ်ားသုိ႔လည္း ေျပာင္းေရႊ႕ပညာသင္ယူႏုိင္ေၾကာင္း သိရ သည္။

ထူးျခားခ်က္အေနျဖင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ၊ ဆစ္ဒနီျမိဳ႕ရွိ Curtin သုိ႔ စီပြားေရးဆုိင္ရာ ဘြဲ႕ဒဂရီအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ မဟာဘြဲ႕ဒီဂရီအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေက်ာင္းတက္ေရာက္လုိသူ ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ တစ္ႏွစ္စာ ပညာသင္စရိတ္၏ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ညီမွ်ေသာ ပညာသင္ထူးခၽြန္ဆု ကုိလည္း ေပးအပ္သြား မည္ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြက္ Curtin တကၠသိုလ္ စင္ကာပူေက်ာင္းခြဲသုိ႔ ေက်ာင္းေလွ်ာက္လုိ ပါက ႏုိ၀င္ဘာလ ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီး ဆစ္ဒနီသို႔ ေအာက္တုိဘာ လ ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္မ်ားကုိ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။

Curtin University ႏွင့္ ပညာသင္ဆုမ်ား၊ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားအေၾကာင္း အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက AT&S Co.,Ltd. အေဆာင္ ၅၊ အခန္း ၄ ၊ ျမန္မာအင္ဖုိတက္(ခ္) ၊ လႈိင္တကၠသုိလ္နယ္ေျမ၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၅၂၁၁၂၅ ၊ ၀၁- ၆၅၂၂၈၈၊ ၀၁- ၆၅ ၂၃၂၀၊ ၀၉- ၅၀၆၂၁၇၁ ၊ ၀၉- ၇၉ ၉၅၉၅၉၄၉၊ ၀၉- ၇၉၅၉ ၅၃၇၈၇ တုိ႔ကုိ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္သည္။

The Ladies News Journal

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment