လူမ်ိဳးစြဲ၊ ပါတီစြဲ၊ ဘာသာစြဲ မထားဘဲ အမ်ားအက်ိဳးျပဳႏိုင္သူကိုသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးအျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ရန္ ပဲခူးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွာၾကား

လူမ်ိဳးစြဲ၊ ပါတီစြဲ၊ ဘာသာစြဲ မထားဘဲ အမ်ားအက်ိဳးျပဳႏိုင္သူကိုသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးအျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ရန္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေဝါၿမိဳ႕နယ္၊ ရွမ္းကိုင္းေက်း႐ြာ၊ အၿမိဳက္ရတနာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ ဓမၼာ႐ုံ၌ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံစဥ္ မွာၾကားခဲ့သည္။
 
ျပည္သူလူထုမ်ား အခ်င္းခ်င္း ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အခက္ အခဲျဖစ္ေပၚေနသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ညႇိႏႈိင္းေပါင္းစပ္ အေျဖရွာေပးႏိုင္ရန္ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေခတ္အဆက္ဆက္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး၊ တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕ မယုံၾကည္ျခင္း၊ အားၿပိဳင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကိစၥမ်ား ေႏွာင့္ေႏွးျခင္း၊ ၾကန႔္ၾကာျခင္းကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ရေၾကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ဥပေဒႏွင့္အညီျဖစ္ရန္ႏွင့္ ျပည္သူအမ်ားစုလက္ခံၿပီး ပုဂၢိဳလ္စြဲ၊ ပါတီစြဲ၊ လူမ်ိဳးစြဲ၊ ဘာသာစြဲမ်ားမထားဘဲ အမ်ားအက်ိဳး ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သူကိုသာ ေ႐ြးခ်ယ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာသည္။
 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးတစ္ဦးသည္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကာလတြင္ ပညာေရးက႑မွ ဆရာ/ဆရာမမ်ားသည္လည္း အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွာ ပါဝင္ေနေၾကာင္း၊ အေျခခံပညာေရးေက်ာင္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္ အေၾကာက္တရားကို အေျခမခံဘဲ ဝိုင္းဝန္းေဆြးေႏြး အေျဖရွာတတ္သည့္ ဒီမိုကေရစီ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ မိမိတို႔အစိုးရမွ စတင္ေျပာင္းလဲေပးေနၿပီျဖစ္္၍ ဆရာ/ဆရာမမ်ားမွလည္း လိုက္ပါေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment