စုေပါင္းရာဇ၀တ္တရားရုံး(အင္းစိန္)ႏွင့္ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မႈးရုံးတည္ေဆာက္ရန္တြက္ခ်က္ထားသည့္ PAE ႏႈန္းသည္အျခားဌာနမ်ားမွ စီမံကိန္းမ်ား၏ PAEႏႈန္းႏွင့္ မ်ားစြာကြာျခားေန

စုေပါင္းရာဇ၀တ္တရားရုံး(အင္းစိန္)ႏွင့္ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မႈးရုံးတည္ေဆာက္ရန္တြက္ခ်က္ထားသည့္ PAE ႏႈန္းသည္အျခားဌာနမ်ားမွ စီမံကိန္းမ်ား၏ PAEႏႈန္းႏွင့္ မ်ားစြာကြာျခားေန ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းေကာ္မတီ၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘ႑ာေရးႏွစ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၏ ဘ႑ာေငြရသုံးခန္႕မွန္းေျခေငြစာရင္း (လ်ာထားခ်က္) ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ စိစစ္ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္၊သုံးသပ္အႀကံျပဳခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္အစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။
 
အဆိုပါစီမံကိန္းႏွစ္ခုအတြက္ ယခုဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အေသးစိပ္တြက္ခ်က္မႈမ်ားမရွိဘဲ ခန္႕မွန္း(၁)စတုရန္းေပစံႏႈန္း PAEႏႈန္းတြက္ခ်က္စိစစ္ရာတြင္ စုေပါင္းရာဇ၀တ္တရားရုံးအတြက္ PAE(၅၀၀၀၀)က်ပ္ႏွင့္ တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မႈးရုံးအတြက္ PAE(၄၀၀၀၀) က်ပ္တို႕ျဖင့္ တြက္ခ်က္ထားေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။
 
ယခုဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အေသးစိပ္တြက္ခ်က္ထားေသာ အျခားဌာနဆိုင္ရာမ်ား၏ PAEႏႈန္းထားမ်ားကို စိစစ္ရာတြင္ အေဆာက္အဦးအမ်ိဳးအစားအလိုက္ ေရ၊မီး၊ေဆး အပါအ၀င္ (၁)စတုရန္းေပလွ်င္ အနည္းဆုံး ၂၈၈၀၀က်ပ္မွ အမ်ားဆုံး ၃၂၀၀၀အထိ ေကာ္မတီက ညွိႏိိႈင္းခြင့္ျပဳထားရာ ေဖာ္ျပ PAEႏွစ္ခုစလုံးသည္ အျခားဌာနမ်ားမွ စီမံကိန္းမ်ား၏ PAE ႏႈန္းမ်ားႏွင့္ မ်ားစြာကြာျခားေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္ဟုေဖာ္ျပထားသည္။
 
တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအေနျဖင့္ ယင္းအေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္ေသာ အရည္အေသြးျမင့္ပစၥည္းမ်ားကို သုံးစြဲေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္သျဖင့္ PAEႏႈန္း ျမင့္မား သည္ဆိုပါကလည္း ယင္းသို႕ေသာ ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမ်ား သုံးစြဲရန္ တြက္ခ်က္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းအေသးစိပ္အခ်က္အလက္မ်ား ပူးတြဲတင္ျပပါက အင္ဂ်င္နီယာပညာရွင္မ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ စိစစ္၍ သင့္ေလ်ာ္သည္ဆိုပါက ခြင့္ျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
 
ယခုအေျခအေနတြင္ ယင္းစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အေသးစိပ္တြက္ခ်က္မႈမ်ား လုံး၀ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိဘဲ One Line Estimate ျဖင့္သာ ေဖာ္ျပပါ PAEႏႈန္းမ်ားျဖင့္ တြက္ခ်က္ေတာင္းခံထားေသာ ဘ႑ာေငြမ်ားကို ခြင့္ျပဳရန္ သင့္မသင့္ လႊတ္ေတာ္မွဆုံးျဖတ္ေဆြးေႏြးသင့္ေၾကာင္း ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။
 
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment