အာဖရိကဝက္ အျပင္းဖ်ားေရာဂါ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး အသိေပးႏႈိးေဆာ္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ထား

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္လ်က္ရွိသည့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္အပါအဝင္ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ၊ အလယ္ပိုင္းေဒသႏွင့္ အေရွ႕ပိုင္း ေဒသတို႔ရွိ ျပည္နယ္အခ်ဳိ႕တြင္ အာဖရိကဝက္ အျပင္းဖ်ားေရာဂါ (African Swine Fever-ASF) ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိပါသည္။ အာဖရိကဝက္အျပင္းဖ်ားေရာဂါသည္ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္ၿပီး ေသဆုံးမႈျမင့္မားသည္။ ေရာဂါျဖင့္ေသဆုံးသည့္ အိမ္ေမြးဝက္ႏွင့္ ေတာဝက္မွ တစ္ဆင့္ ကူးစက္ျခင္း၊ ေရာဂါပိုးပါသည့္ဝက္ႏွင့္ ဝက္ထြက္ ပစၥည္း၊ ၎တို႔ႏွင့္ ထိစပ္ေသာပတ္ဝန္းက်င္မွတစ္ဆင့္ ကူးစက္ခံရျခင္းႏွင့္ မႊားေကာင္ မ်ားမွတစ္ဆင့္လည္း ကူးစက္ႏိုင္ပါသည္။ ေရာဂါျဖစ္ပြားပါက ကာကြယ္ေဆးႏွင့္ ကုသေဆးမရွိပါ။
 
ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားမႈမရွိေသးေသာ္လည္း ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရး ဦးစီးဌာနမွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ထိစပ္ေနသည့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားရွိ Check Point မ်ားတြင္ ဝက္ႏွင့္ဝက္ထြက္ ပစၥည္းမ်ား တရားမဝင္တင္သြင္းမႈမ်ားကို စစ္ေဆးျခင္း၊ အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဝက္ႏွင့္ဝက္ထြက္ ပစၥည္းမ်ား တရားမဝင္ဝင္ေရာက္မႈ တားဆီး၊ ပိတ္ပင္၊ ကန္႔သတ္သည့္ သတိေပးပိုစတာမ်ား စိုက္ထူျခင္းႏွင့္ လက္ကမ္း စာေစာင္မ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။
 
အာဖရိက ဝက္အျပင္းဖ်ားေရာဂါသည္ လူသို႔ ကူးစက္မႈ မရွိေသာ္လည္း ေရာဂါ က်ေရာက္ျဖစ္ပြားပါက ဝက္ေမြးျမဴ ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းကို ႀကီးမားစြာ ထိခိုက္ဆုံး႐ႈံးမႈ ျဖစ္ေစႏိုင္သျဖင့္ ေရာဂါကူးစက္ျပန္႔ပြားမႈ မရွိေစေရးအတြက္ ဝက္ေမြးျမဴေရးၿခံမ်ား၏ ဇီဝလုံၿခံဳမႈျမႇင့္တင္ရန္ အထူးလိုအပ္ပါသည္။သို႔ျဖစ္ပါ၍ ေအာက္ပါ အတိုင္း လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါရန္ အသိေပးႏႈိးေဆာ္ အပ္ပါသည္-
 
(က) ဝက္ေမြးျမဴေရးၿခံမ်ား၏ ဇီဝလုံၿခံဳေရးကို တင္းက်ပ္စြာ စီမံေဆာင္ရြက္ရန္၊
 
(ခ) ပိုးသတ္ေဆးဖ်န္းျခင္း စနစ္တက် ပုံမွန္ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ရန္၊
 
(ဂ) ေရာဂါကင္းရွင္းေၾကာင္း စိတ္ခ်ရေသာၿခံမွ ဝက္မ်ားကို ဝယ္ယူေမြးျမဴရန္၊
 
(ဃ) ေရာဂါျဖင့္ေသဆုံးသည့္ ဝက္သားႏွင့္ဝက္ထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ ေအးခဲအသား မ်ား၊ ဆားနယ္အသားမ်ား၊ အေျခာက္ခံထားသည့္ အသားမ်ား၊ စားၾကြင္း စားက်န္မ်ားတြင္ ကာလၾကာရွည္စြာ အသက္ရွင္ႏိုင္သျဖင့္ ျပင္ပမွ တင္သြင္းလာသည့္ ဝက္ႏွင့္ဝက္ထြက္ စားေသာက္ကုန္မ်ား ေရွာင္ၾကဥ္ရန္၊
 
(င) သံသယျဖစ္ဖြယ္ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈေတြ႕ရွိလွ်င္ နီးစပ္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ထံသို႔ ခ်က္ခ်င္းသတင္းပို႔ရန္၊
 
(စ) ေရာဂါႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ေရာဂါစူးစမ္းရွာေဖြျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖင့္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနက အသိေပး ႏိႈးေဆာ္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။
 
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment