အ.ထ.က(၁) ခရမ္း၌ ဝန္ထမ္းမ်ားေနထိုင္ရန္္အတြက္ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ လ်ာထားေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္

အ.ထ.က(၁) ခရမ္း၌ အျခားမွ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား ေနထိုင္ရန္အတြက္ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ လ်ာထားေဆာင္ ရြက္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔၊ ကရင္တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေရးရာဝန္ၾကီး ေနာ္ပန္းသဥၹာမ်ိဳးက စက္တင္ဘာ ၂၆ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။
 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး၌ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းေဇာ္လတ္၏ ခရမ္းၿမိဳ႕နယ္ အ.ထ.က(၁) ဝန္ထမ္းအိမ္ယာအား အသစ္ေဆာက္လုပ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊မရွိ၊ အစီအစဥ္ရွိပါက မည္သည့္ဘ႑ာႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ေပးမည္ကို သိရွိလိုပါေၾကာင္း ေမးျမန္းခဲ့မႈအားျပန္လည္ေျဖၾကားေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
``၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေတာင္ပိုင္းခရုိင္ အျခားၿမိဳ႕နယ္ေတြ အတြက္ လ်ာထားေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ဝန္ထမ္းအိမ္ယာ ေဆာက္လုပ္ေပးျခင္းႏွင့္ အျခားေဝးလံေသာ အရပ္ေဒသမွ လာေရာက္ေသာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေနထိုင္ရန္ အခက္အခဲ ရွိေနျခင္းအတြက္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ ေဆာက္လုပ္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အခု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီး တင္ျပတဲ့ အ.ထ.က(၁) ခရမ္း၌ အျခားမွ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား ေနထိုင္ရန္္အတြက္ကိုေတာ့ ၂၀၂၀-၂၀၂၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ လ်ာထားေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ’’ဟု ဝန္ၾကီးက ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။
 
၂၀၁၇-၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္က ခရမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ အ.ထ.က ၊ပိန္းကန္ ေပ ၆၀×၃၀ steel-structure တစ္ထပ္၊ ထ(ခြဲ) တမံႀကီး ၆၀×၃၀ ေပ steel-structure တစ္ထပ္၊ အ.လ.က (ေရေက်ာ္) ၆၀×၃၀ ေပ steel-structure တစ္ထပ္၊ ထ(ခြဲ)ကင္းမြန္းျခံဳ ေပ ၉၀×၃၀ steel-structure တစ္ထပ္၊ ထ(ခြဲ)က်ံဴးက်ံဴးက် ၆၀×၃၀ ေပ steel-structure တစ္ထပ္၊ ထ(ခြဲ) ကံေကာင္းေဟာင္း ေပ ၉၀×၃၀ steel-structure တစ္ထပ္၊ ထ(ေအာက္က်င္း) ၉၀×၃၀ ေပ steel-structure တစ္ထပ္၊ လ(သကၠယ္ကုန္း) ၆၀×၃၀ ေပ RCC တစ္ထပ္ ေအာက္ပါ ဝန္ထမ္းအိမ္ယာ(၈)လံုးကို ေဆာက္လုပ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
 
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment