ရခိုင္ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အိႏၵိယက တစ္ႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၅)သန္းေထာက္ပံ့မည္

ရခိုင္ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အိႏၵိယက တစ္ႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၅)သန္း ေထာက္ပံ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။
 
အိႏၵိယႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မိတ္ေဆြႏုိင္ငံပီသစြာျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအတြက္ အကူအညီေပးေရး ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အိႏၵိယ ႏုိင္ငံသံ အမတ္ႀကီး H.E Mr. VikramMisri ႏွင့္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအး တုိ႕ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး ေနာက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူညီမႈ စာခၽြန္လႊာ(MoU) ေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။
 
ရခုိင္ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ျမန္မာ-အိႏၵိယ ႏွစ္ႏုိင္ငံ သေဘာ တူညီမႈစာခၽြန္လႊာ (MoU) ေရးထုိးၿပီး စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အက်ိဳးရွိရွိ၊ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ေရးအတြက္ သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ အစုိးရ တုိ႔ႏွင့္ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ လ်င္ျမန္ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးကုိသာ ဦးစားေပးရန္ျဖစ္ၿပီး MoUအရ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၅) သန္း ေထာက္ပံ့ မည္ဟုဆုိေသာ္လည္း စီမံကိန္းလုိအပ္ခ်က္အေပၚ မူတည္၍ ႏွစ္အလုိက္ ပုိမုိသုံးစြဲရန္ ေထာက္ပံ့မည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနကသတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
Average: 5 (1 vote)

Add new comment