ေတာင္သူ လယ္သမား အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြား ျမႇင့္တင္ေရး ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲႏိုင္ရန္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိ

ေတာင္သူ လယ္သမား အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြား ျမႇင့္တင္ေရး ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲႏိုင္ရန္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိၿပီး၊ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲျပ႒ာန္းၿပီးပါက ဥပေဒႏွင့္အညီ ေတာင္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္က ဇြန္လ ၆ ရက္တြင္ေျပာသည္။
 
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ေျမပံုမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေဖသန္းက ေတာင္သူလယ္သမား အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားျမႇင့္တင္ေရး ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ကို မည္သည့္ ေန႔ရက္တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသနည္း၊ အဆိုပါ အဖြဲ႔၏ ဥပေဒပါ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ မည္သို႔ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိသည္ကိုသိလိုျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေမးျမန္းခဲ့မႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
 
ေတာင္သူလယ္သမား အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြား ျမႇင့္တင္ေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႕ကို အဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတ(၂)က ေဆာင္႐ြက္ၿပီး အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးတို႔ ပါဝင္သည့္ အဖြဲ႕ဝင္ ၃၈ ဦး ျဖင့္ ၁၆-၆-၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၄၈/၂၀၁၆)ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။
 
လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ဥပေဒပါ ရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွင့္ ထိေတြ႔ ဆက္စပ္ေနေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ (၃)ရပ္ကို ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ အရင္းအႏွီး ရရွိေရးအတြက္ ေတာင္သူမ်ား သင့္တင့္ေသာ ေခ်းေငြႏွင့္ အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္ရန္ ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီးအလိုက္ သီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ိဳး စရိတ္အတြက္ ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေပးျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈအပိုင္းတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ အေလ့အက်င့္ ေကာင္းမ်ား (GAP-Good Agriculture Practices) ပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာ၊ ပိုးသတ္ေဆး အသုံးျပဳမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴးမႈမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ျဖစ္ေစေရး၊ မ်ိဳးေစ့ကုန္က်မႈႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရလိုအပ္မႈကို သိသာစြာေလၽွာ႔ခ်ႏိုင္မည့္ စပါးသီးႏွံ အပါအဝင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား၊ လုပ္ကြက္ငယ္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကို လက္တြန္း ထြန္စက္ႏွင့္ ထြန္စက္ႀကီးမ်ားကို ႏွစ္ႏွစ္၊ သုံးရစ္ဆပ္စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးျခင္း၊ ေမာင္းႏွင္ေရး သင္တန္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ သင္တန္းေပးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ ရွိသည္။
 
သမား႐ိုးက် စိုက္ပ်ိဳး နည္းစနစ္မွ ေတာင္သူမ်ား အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ Profitable Agriculture System ကို ကူးေျပာင္းႏိုင္ေရး ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္က ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးခဲ့သည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment