ကန္ေဒၚလာတစ္ေသာင္း ပညာသင္ဆု ခ်ီးျမႈွင့္ေပးမည့္ အေမရိကန္ ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္ FAU (Florida Atlantic University) ႏွင့္ University of Idaho တုိ႔၏ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ဆိုင္ရာမ်ား ေဆြးေႏြးပြဲ

FAU (Florida Atlantic University) သည္ ကမၻာ႔အလွဆံုး ကမ္းေျခတစ္ခုျဖစ္သည့္ မီယာမီကမ္းေျခ အနီး Boca Raton တြင္ တည္ရွိၿပီး သိပၸံသုေတသနႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေဒၚလာ (၃၃) သန္းေက်ာ္ ခ်ထားေပးခံရသည့္ တကၠသိုလ္ႀကီး တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ Florida ပင္လယ္ကမ္းေျခ၏ သဘာ၀ စြမ္းအားမ်ားကို စြမ္းအင္အျဖစ္ အသံုးခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ နည္းပညာဖြ႔ံၿဖိဳး တိုးတက္ေရး သုေတသနျပဳလုပ္ေနေသာ Southeast National Marine Renewable Energy Center ၏ အေျခစိုက္ရာ ေနရာလည္း ျဖစ္ပါသည္။
 
အဆုိပါ တကၠသိုလ္တြင္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ဘာသာရပ္မ်ား ျဖစ္သည့္ Neuroscience၊ Biology၊ Marine Science၊ Ocean Engineering ႏွင့္ Urban Design and Regional Planning စသည့္ ဘာသာရပ္မ်ား တက္ေရာက္သင္ၾကားႏိုင္ျပီး စီးပြားေရး၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ ဒီဇိုင္းႏွင့္လူမႈေရး၊ ၀ိဇၨာ ဘာသာရပ္ ၊ သိပၸံႏွင့္ ဇီ၀ေဗဒဘာသာ အစရွိသည့္ ဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္ ဘာသာခြဲအမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔ကို ပထမႏွစ္ႏွင့္ ညီမွ်ေသာ UPP မွတစ္ဆင့္ ဒုတိယႏွစ္သို႔ တိုက္ရိုက္ တက္ေရာက္ရယူႏိုင္မည္လည္း ျဖစ္သည္။
 
University of Idaho သည္ ၁၈၈၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ထားသည့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ သက္တမ္းအရင့္ဆံုး
ျပည္သူပိုင္ တကၠသိုလ္ႀကီး တစ္ခုျဖစ္ျပီး ျပည္သူပိုင္ တကၠသိုလ္မ်ားအနက္ အေကာင္းဆံုး ျပည္သူပိုင္ တကၠသိုလ္ၾကီး အျဖစ္ ႏွစ္စဥ္သတ္မွတ္ျခင္းခံရသည့္ တကၠသိုလ္ၾကီးလည္းျဖစ္သည္။ အဆုိပါ တကၠသိုလ္တြင္ ဘြဲ႕ၾကိဳႏွင့္ ဘဲြ႔လြန္ ဘာသာရပ္ေပါင္း ၁၃၀ ေက်ာ္ကို တက္ေရာက္သင္ၾကားႏုိင္ျပီး စီးပြားေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဘာသာရပ္မ်ား၊ အင္ဂ်င္နီယာ ဘာသာရပ္မ်ားသည္ Idaho ၏ အေကာင္းဆံုး ဘာသာရပ္မ်ားအျဖစ္ News World Report က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ေဖာ္ျပထားသည္။
 
ထို႔အျပင္ ဗိသုကာပညာ (Architecture) ဘာသာရပ္ကို ဘြဲ႔ဒီဂရီႏွင့္ မာစတာ တက္ေရာက္လိုသူမ်ားသည္လည္း GMAT/GRE ေျဖဆိုစရာမလိုဘဲ တိုက္ရိုက္ေလွ်ာက္ထား တက္ေရာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
 
အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္ေသာင္းခ်ီးျမွင့္ေပးမည့္ ပညာသင္ဆု အစီအစဥ္ FAU (Florida Atlantic University) သုိ႔ တက္ေရာက္မည့္ သူမ်ားအတြက္ ပညာသင္ဆု အေမရိကန္ ေဒၚလာတစ္ေသာင္း ခ်ီးျမွင့္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ေလ်ာက္ထား လိုသူမ်ားသည္ ပညာေရးဆုိင္ရာ အေထာက္အထားမ်ား ယူေဆာင္လ်က္ ပညာေရး ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္သည့္ေန႔တြင္ တုိက္ရိုက္ေလ်ာက္ထား တက္ေရာက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။
 
ေဆြးေႏြးေဟာေျပာေပးမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား
*********************************
* ပညာသင္ဆု USD 10000/ ခ်ီးျမွင့္မည့္ အေသးစိတ္ အစီအစဥ္အေၾကာင္း။
* အေမရိကန္တကၠသိုလ္္ၾကီးမ်ားသို႔ GSSP မွ တစ္ဆင့္ တိုက္ရိုက္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္
အားသာခ်က္မ်ားအေၾကာင္း။
* IGCSE ႏွင့္အထက္တန္း ေအာင္ျမင္ျပီးသူမ်ား တုိက္ရိုက္တက္ေရာက္ႏိုင္မည့္
အေမရိကန္တကၠသိုလ္ၾကီးမ်ား အေၾကာင္း။
* Master Degree ေလွ်ာက္ထားရာတြင္လိုအပ္မည့္ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ဆိုင္ရာ
အခ်က္အလက္မ်ား အေၾကာင္း။
* အေမရိကန္တကၠသိုလ္ၾကီးမ်ား၏ ဗီဇာလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား
အေၾကာင္း။
 
ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အေျခခံပညာ အထက္တန္းေအာင္ျမင္ျပီးသူမ်ား၊ GCE ‘O’ level ေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ား၊ ၁၂ တန္း ပညာေရး ျပီးဆံုးေအာင္ျမင္ျပီးသူမ်ား ႏွင့္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား တက္ေရာက္ႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္ျပီး ေဆြးေႏြးပဲြသို႔ တက္ေရာက္ လုိသူမ်ားသည္ AT&S (Overseas Educations Services) ရံုးခ်ဳပ္သို႔ ဆက္သြယ္ စာရင္းေပးနုိင္ၾကမည္ ျဖစ္ျပီး အျခားသိလိုသည့္ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ဆိုင္ရာမ်ား၊ အဂၤလိပ္စာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ေက်ာင္းစရိတ္၊ ေနထိုင္စရိတ္ႏွင့္ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား အစရွိသည္တို႔ကိုလည္း AT&S သို႔ လူကိုယ္တုိင္ အခမဲ႔ အေသးစိတ္ လာေရာက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဒါ႔အျပင္ အျခားသိလိုသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္း AT&S ၏ Official ေဖ႔စ္ဘြတ္ေပ႔ခ်္ ျဖစ္သည့္ https://www.facebook.com/eduGlobalVillage/ တြင္ ထပ္မံ ၀င္ေရာက္ ေလ႔လာႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။
 
ေဆြးေႏြးေဟာေျပာမည့္သူမ်ား
*********************
#Mr.Austin_Baade
(Assistant Marketing Director, Florida Atlantic University,GSSP)
Ms.Sara Nutsch (Marketing Manager, University Of Idaho,GSSP)
.
က်င္းပမည့္ေန႔
***********
• ေန႔ရက္ - ၁၆-၆-၂၀၁၈ ( စေနေန႔ )
• အခ်ိန္ - နံနက္ (၁၀:၃၀) မွ ေန႔ (၁၂:၃၀) ထိ
• ေနရာ - ဆူးေလ ရွန္ဂရီလာဟိုတယ္၊ ပင္းယခန္းမ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
• ဆက္သြယ္ရန္ - AT&S (ႏိုင္ငံတကာပညာေရး ၀န္ေဆာင္မႈ) ၊
အေဆာင္ (၅)၊ အခန္း (၄)၊ အမ္အိုင္စီတီပက္ခ္၊ လႈိုင္တကၠသိုလ္နယ္ေျမ။
ဖုန္း _ #၀၁-၅၂၁၁၂၅ ၊ #၀၉-၅၀၆၂၁၆၁ ၊ #၀၉-၇၉၉၅၉၅၉၄၉
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment