ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ တကၠသို္လ္ၾကီးမ်ားမွ ဘြဲ႕ဒီဂရီမ်ားကို စင္ကာပူ PSB Academy တြင္ တက္ေရာက္ ရယူႏုိင္မည့္ တစ္ဦးခ်င္း သီးသန္႔ ေဆြးေႏြးပြဲ AT&S မွ က်င္းပျပဳလုပ္မည္

စင္ကာပူႏိုင္ငံ PSB Academy တြင္ တက္ေရာက္ၿပီး ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ အဂၤလန္ ထိပ္တန္းတကၠသုိလ္ၾကီးမ်ား ျဖစ္ေသာ University of Newcastle ၊ University of Wollongong ၊ La Trobe University၊ Coventry University၊ Edinburgh Napier University တို႔မွ ဒီပလိုမာ၊ ဘြဲ႕ဒီဂရီ ႏွင့္ မာစတာဘြဲ႕လြန္ ဒီဂရီမ်ားကို တက္ေရာက္ ရယူလိုသူမ်ား အတြက္ တစ္ဦးခ်င္း သီးသန္႔ ပညာေရး ေဆြးေႏြးပဲြ ကို AT&S (ႏုိင္ငံတကာ ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီ) မွ က်င္းပျပဳလုပ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
အဆိုပါ ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲကို လာမည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၁ ရက္၊ တနလၤာေန႔တြင္ ေန႔လယ္ ၂ နာရီမွ ၄ နာရီ အထိ က်င္းပျပဳလုပ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ျပီး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ PSB Academy ၏ Country Manager Ms Hay Mar Soe မွ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္၊ ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္၊ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ ပညာသင္ဆုအေၾကာင္းတို႔ကို အေသးစိတ္ ေျပာၾကားေပးမည္ျဖစ္ကာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားဘက္မွလည္း ထပ္မံသိလိုသည္မ်ားကို အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးေမးျမန္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
 
PSB Academy သည္ စင္ကာပူႏုိင္ငံ၏ အေကာင္းဆံုး ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားထဲတြင္ အပါအ၀င္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ သက္တမ္းရွိ ေက်ာင္းႀကီးျဖစ္ျပီး စင္ကာပူအစိုးရမွ ေပးအပ္ေသာ Edu Trust လက္မွတ္ကိုလည္း ၄ ႏွစ္စာ ရရွိထားသည္႔ ပုဂၢလိက ေက်ာင္းၾကီးလည္းျဖစ္ကာ ဘာသာရပ္မ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ စာရင္းအင္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး စီမံခန္႔ခြဲမွဳ၊ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၊ သတင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ၊ လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာ နည္းပညာ၊ စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာ နည္း ပညာႏွင့္ ဇီဝေဆးသိပၸံ ဘာသာရပ္မ်ား တက္ေရာက္ သင္ယူႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
 
ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ၁၀ တန္း ေအာင္ျမင္ထားသူမ်ားႏွင့္ IGCSE ၿပီးထားသူမ်ားသည္ Foundation ၃ လ စတင္ တက္ေရာက္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ဒီပလိုမာတန္းကို ၉ လ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဘြဲ႕ဒီဂရီတန္းအတြက္ မိမိေရြးခ်ယ္ေသာ ဘာသာရပ္အေပၚ မူတည္၍ ၁၆ လ မွ ၃၆ လ အတြင္းတက္ေရာက္ ရယူႏုိင္မည္လည္း ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ HND Diploma (Engineering, Computing/IT ႏွင့္ Business) ၿပီးဆံုးသူမ်ား အေနျဖင့္ Coventry University ၏ ဘြဲ႕ဒီဂရီတန္းမ်ားကို ၁၆ လခန္႕ တိုက္ရိုက္တက္ေရာက္ၿပီး ဘြဲ႕ဒီဂရီမ်ားကို ကုန္က်စရိတ္ သက္သာစြာျဖင့္ အခ်ိန္တိုတြင္း ရယူႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
 
ထို႔အျပင္ မာစတာတက္ေရာက္လိုသူမ်ား အတြက္လည္း စီပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ မဟာဘြဲ႕ (MBA)၊ စီးပြားေရး မဟာသိပၸံဘြဲ႕ (MSc Business Management) ႏွင့္ Master of Science in Engineering Business Management ဘြဲ႔မ်ားကို တက္ေရာက္ရယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
 
 
အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္လိုသူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ပညာေရးဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထား မ်ားကို တစ္ပါတည္း ယူေဆာင္လာကာ ေက်ာင္းေလွ်ာက္ႏိုင္ၿပီး ေလယာဥ္လက္မွတ္ (One Way) ရရွိ ႏုိင္မည့္ အခြင့္အေရးမ်ားလည္း ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
ဆက္သြယ္ရန္ -
• AT&S (ႏိုင္ငံတကာ တကၠသိုလ္ပညာေရး ၀န္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီ)၊
• အေဆာင္ (၅)၊ အခန္း (၄)၊ MICT Park၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္။
• ဖုန္း - ဖုန္း ၀၁-၅၂၁၁၂၅၊ ၀၉ ၅၀၆၂၁၆၁
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment