ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစိုးရက ေဒၚလာ ၉၇၇၆၄ တန္ဖုိးရွိ စာသင္ေက်ာင္း ေထာက္ပံ့ကူညီ

ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္ပန္းၿမိဳင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရး မူလတန္း ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားကို ဧၿပီ ၂၄ ရက္တြင္ ဧရာဝတီ တုိင္းေဒသႀကီး ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္၌ က်င္းပရာ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဂ်ပန္သံ႐ုံးမွ ပထမအတြင္းဝန္ Mr. Hiroki KUNII၊ တိုင္းေဒသႀကီး ကရင္တုိင္းရင္းသား ေရးရာဝန္ႀကီး ေဒၚဂါ့မိုးျမတ္ျမတ္သူ၊ ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးအုန္းလြင္၊ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းမွ ေကာ္မတီဥကၠ႒၊ ေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။
 
ေအာင္ပန္းၿမိဳင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရး မူလတန္းေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူအေရအတြက္ မ်ားျပားလာမႈေၾကာင့္ ပင္မေက်ာင္းေဆာင္အျပင္ ယာယီ စာသင္ေက်ာင္းေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ သင္ၾကားခဲ့သည္။
 
အဆိုပါ ယာယီေက်ာင္းေဆာင္မွာ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေရေဘး ဒဏ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး အတန္းကိုးတန္းမွ ေက်ာင္းသား- ေက်ာင္းသူ ၁၂ဝ သည္ စာသင္ခန္းတစ္ခန္း အတြင္း၌ ပညာသင္ၾကား ခဲ့ရသည္။ သင့္တင့္ေလ်ာက္ ပတ္ေသာ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ျဖစ္လာေစရန္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစုိးရက ၄င္း၏ အေသးစားစီမံကိန္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေရး အစီအစဥ္အရ စာသင္ခန္းငါးခန္း၊ စႀကႍ လမ္းႏွင့္ ေက်ာင္းပရိေဘာဂ အျပည့္အစုံပါဝင္ေသာ တစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ရန္ပုံေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၇၇၆၄ ကို ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။
 
ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ၁၂ဝ တို႔ အက်ဳိးခံစား ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
Credit - ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန
Photo - U Ohn Lwin FB
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment