ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ၂၀၁၈ မတ္လအထိ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ခြင့္ျပဳျပီးသည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ကန္ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၁၁၅ ဘီလီယံအထိ ရွိေၾကာင္းဆို

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ခြင့္ျပဳ/အတည္ျပဳေပးခ့ဲရာတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လအထိ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ခြင့္ျပဳျပီးသည့္ ရင္းႏီွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၁၁၅ ဒသမ ၄၇၆ သန္း အထိ ရွိျပီျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္႐ုံးမွ သိရသည္။
 
အဆိုပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ၂၀၁၈ မတ္ ၂၂ ရက္က ျပဳလုပ္က်င္းပသည့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္႐ုံး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။
 
ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေက္ာမရွင္အေနျဖင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ခြင့္ျပဳ/ အတည္ျပဳေပးရာတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လအထိ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္း ၂၂၂ ခု၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၇၇၆ ဘီလီယံ (၄၇၇၆ ဒသမ ၉၉၀ သန္း)ျဖစ္ျပီး ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၇၁၇ ဘီလီယံ (၅၇၁၇ ဒသမ ၀၉၆ သန္း)ျဖစ္သည္။
 
ယင္းေနာက္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒအရ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရး ဇုန္တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၉၈ ဒသမ ၃၈၀ သန္း ခြင့္ျပဳခ့ဲသည့္အတြက္ စုစုေပါင္းခြင့္ျပဳျပီးသည့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၁၁၅ ဘီလီယံ (၆၁၁၆ ဒသမ ၄၇၆ သန္း)ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။
 
ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက “၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ လ်ာထားခ်က္က အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၆ ေထာင္ျဖစ္ပါတယ္။သန္း ၆ ေထာင္ေက်ာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါတယ္။ သန္း ၆ ေထာင္အထက္ကို ၁၁၅ သန္းေက်ာ္ေအာင္ လ်ာထားခ်က္ေက်ာ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခ့ဲပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။
 
၎အျပင္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ခြင့္ျပဳေပးခ့ဲသည့္မွာ ၂၀၁၈ မတ္လအထိ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္း ၁၁၉ ခု၊ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၀၄၁ ဘီလီယံ (၁၀၄၁ ဒသမ ၄၄၆ သန္း)အပါအ၀င္ ေငြက်ပ္ ၃၅၈၂ ဒသမ ၃၄၃ ဘီလီယံ (၃၅၈၂၃၄၃ ဒသမ ၃၅၈သန္း)ျဖစ္ျပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမွဳင့္ျခင္း အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၁၆၈ ဘီလီယံ (၁၁၆၈ ဒသမ ၃၅၃ သန္း) အပါအ၀င္ က်ပ္ ၃၉၇၈ ဒသမ ၀၉၅ ဘီလီယံ(၃၉၇၈၀၉၅ ဒသမ ၁၂၈ သန္း) ခြင့္ျပဳျပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
စုိင္းဟန္
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment