ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသည္ လာမည့္ ၂၀၂၄ ခုႏွစ္တြင္ ဖြံျဖိဳးဆဲႏုိင္ငံအျဖစ္မွ ဖြံျဖိဳးတိုးတက္သည့္ ႏုိင္ငံအျဖစ္ ေရာက္ရွိေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းဆို

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသည္ လာမည့္ ၂၀၂၄ ခုႏွစ္တြင္ ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲႏုိင္ငံအျဖစ္မွ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္သည့္ ႏုိင္ငံအျဖစ္ ေရာက္ရွိေတာ့မည့္ အေျခအေနႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ျပီး ႏုိင္ငံအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံရျခင္း မတိုင္မီ ၾကားကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္မည့္ အေျခအေနမ်ားအေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သံ႐ုံးတြင္ သတင္းစာရွင္လင္းပြဲ တစ္ရပ္ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့သည္။

အဆိုပါ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ယေန႕(မတ္ ၂၂ ရက္)တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ သံ႐ုံးတြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ကမၻာကုလသမဂၢက ၁၉၇၁ ခုႏွစ္တြင္ ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားအျဖစ္ အက်ံဳး၀င္မည့္ ႏုိင္ငံမ်ားကို စံသတ္မွတ္ခ်က္ ၃ ခု ျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္း အနည္းဆုံး တစ္ဦးခ်င္းရွိရမည့္ ၀င္ေငြ၊ လူသားတန္ဖိုး ညြန္းကိန္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ညြန္းကိန္းမ်ား စသည္တို႔ရွိရမည့္ အေျခအေနမ်ားကို အေျခခံကာ သတ္မွတ္ခ့ဲသည့္။ ယင္းေနာက္ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အဆိုပါျပဌာန္းခ်က္ သုံးခုႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ မရွိသျဖင့္ ဖြံျဖိဳးဆဲႏုိင္ငံစာရင္းတြင္ ပါ၀င္ခ့ဲသည္။

ထိုသို႔ပါ၀င္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ကမၻာေပၚတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ အပါအဝင္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢက သတ္မွတ္ထားသည့္ ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံ (Least Developed Country-LDC)ႏိုင္ငံ ၄၈ ႏိုင္ငံရွိသည္။သို႔ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ အဆိုပါႏိုင္ငံမ်ားအတြင္းမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အေနျဖင့္ ၂၀၂၄ ခုႏွစ္တြင္ ဖြံျဖိဳးတိုးတက္သည့္ ႏိုင္ငံအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ Committee for Development Policy (CPD)က ၂၀၁၈ မတ္ ၁၆ ရက္က ေၾကညာခဲ့ေၾကာင္း ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သံ႐ုံး၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေကာင္စစ္ဝန္ မစၥတာ ဟာဆန္ခါလတ္ ေဖြဳာက္စ္ဆယ္ (Hasan Khaled Foisal) က ''အဆင္းရဲဆုံးႏုိင္ငံကေန ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္သည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္လာတ့ဲအတြက္ လုပ္တာျဖစ္တယ္။ ဖြ႕ံျဖိဳးဆဲႏုိင္ငံ ၄၈ ႏိုင္ငံရွိတယ္။ အ့ဲဒီထဲကေန ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က လြတ္ထြက္လာတာ ျဖစ္တယ္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အေနနဲ႕ UN က ျပဌာန္းထားတ့ဲ အခ်က္သုံးခ်က္နဲ႔ ကိုက္ညီျပီး ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္တ့ဲ ႏုိင္ငံျဖစ္လာတာ ျဖစ္တယ္။ ''ဟု ေျပာသည္။

၎ကဆက္လက္ျပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အဆင္းရဲဆုံး ႏုိင္ငံအျဖစ္မွ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္သည့္ ႏုိင္ငံစာရင္း ပါ၀င္လာျခင္းသည္ အက်ိဳးခံစားျခင္းထက္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ျမင့္မားေစခ့ဲျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္သည့္ ႏုိင္ငံအျဖစ္ ေရာက္ရွိလာပါက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြ ပို၀င္လာႏုိင္မည္ျဖစ္ျပီး ႏုိင္ငံတကာမွ ယုံၾကည္မႈ ပိုမိုလာႏုိင္မည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာသည္။   

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ၏ တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြသည္ ၁၉၇၁-၇၂ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၉ ဒသမ ၇၁ ရွိခ့ဲရာမွ ၂၀၁၆-၁၇ တြင္ကန္ေဒၚလာ ၁၆၁၀ ရွိလာျပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၁၉၇၆တြင္ GDP ၄ ဒသမ ၆၂ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၂၀၁၆-၁၇ တြင္ ၇ ဒသမ ၂၈ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ ေရာက္ရွိလာခ့ဲေၾကာင္း ဆိုသည္။

ႏိုင္ငံျခားပို႔ကုန္မွ ရရွိမႈသည္ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၀ ဒသမ ၄ ဘီလီယံမွ ၂၀၁၆-၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ကန္ေဒၚလာ ၃၄ ဒသမ ၈၅ ဘီလီယံအထိ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အေနျဖင့္ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္တြင္ ကန္ေဒၚလာ ၇ သန္းရွိရာမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၃၃ ဘီလီယံ အထိ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံျခား အရန္ေငြသည္ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ ၀ ဒသမ ၂၇ ဘီလီယံမွ ၂၀၁၈ တြင္ ၃၂ ဒသမ ၆၉၄ ဘီလီယံအထိ ရွိလာျပီး လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား စီးဆင္းမႈသည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က ၃၃၆၂ မဂၢ၀ပ္ရွိရာမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၁၅၇၅၅ မဂၢ၀ပ္ အထိ ေရာက္ရွိလာျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ၏ တိုးတက္မႈအေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေျပာၾကားရာတြင္ ေျပာသြားသည္။

LDC စာရင္းဝင္ျပီး ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္သည့္ ႏိုင္ငံအျဖစ္သို႔ သတ္မွတ္ခံရသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ Botswana ၊ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ Cape Verde ၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ Maldives ၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ Samoa ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ Equatorial Guinea တို႔ ျဖစ္သည္။ ယင္းေနာက္တြင္ LDC ႏိုင္ငံအျဖစ္မွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ Angola (၂၀၂၀)ႏွင့္ Vanuatu (၂၀၂၁) တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

The Ladies News
 

Vote: 
Average: 1 (1 vote)

Add new comment