ဘီးခြန္ေကာက္ခံမႈကုိ ယာဥ္၏ အင္ဂ်င္ပါဝါအလိုက္ ေျပာင္းလဲေကာက္ခံမည္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးအတြင္း ယာဥ္တန္ခ်ိန္အလိုက္ ဘီးခြန္ ေကာက္ခံေနမႈကို အျခားႏိုင္ငံမ်ား ေကာက္ခံေနသည့္ ပံုုစံအတိုင္း ယာဥ္၏ အင္ဂ်င္ပါဝါအလိုက္ ေျပာင္းလဲေကာက္ခံသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ၾကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက မတ္ ၂၁ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ အခြန္အခ ဥပေဒမူၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒမူၾကမ္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာအား စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးက လႊတ္ေတာ္ သို႔ ဖတ္ၾကားရွင္းလင္းတင္ျပရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ သြားလာမႈမ်ားအား ေျပာင္းလဲေကာက္ခံမည့္ ဘီးခြန္နႈန္း ထားမ်ားမွာ အင္ဂ်င္ပါဝါ ၆၆၀ စီစီ နွင္႔ေအာက္ကုိ တစ္ရက္လ်ွင္ ၁၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ေကာက္ခံပါက တစ္ႏွစ္ကို ၃၆၅၀၀ က်ပ္၊ ၆၆၀ စီစီ မွ ၁၃၀၀ စီစီ အထိ ယာဥ္ကို တစ္ရက္လ်ွင္ ၁၅၀ က်ပ္ ႏႈန္းျဖင့္ တစ္ႏွစ္ကို ၅၄၇၅၀ က်ပ္ က်သင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၁၃၀၁ စီစီ မွ ၂၀၀၀ စီစီ အထိ တစ္ရက္လ်ွင္ ၂၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ေကာက္ခံမည္ဆိုလ်ွင္ တစ္ႏွစ္ ၇၃၀၀၀ က်ပ္ က်သင့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ၂၀၀၁ စီစီ မွ ၄၃၀၀ စီစီ အထိ တစ္ရက္ကို ၂၅၀ က်ပ္နႈန္းျဖင့္ ေကာက္ခံမည္ဆိုလ်ွင္ တစ္ႏွစ္ကုိ ၉၁၂၅၀ က်ပ္က်သင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းႏွင့္အထက္အား တစ္ရက္ကို ၃၀၀ က်ပ္ ႏႈန္းျဖင့္ ေကာက္ခံမည္ပါက တစ္ႏွစ္ကို ၁၀၉၅၀၀ က်ပ္က်သင့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းကေျပာသည္။
 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖဲြ႔အေနျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ အခြန္အခဥပေဒမူၾကမ္း ေရးဆြဲရာတြင္ အခြန္ေကာက္ခံသည့္ ဌာနမ်ား ႏွင့္ ညွိႏိႈင္းၿပီး ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေသာ ႏႈန္းထားမ်ား ျဖစ္ေစေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး အဖဲြ႔ႏွင့္ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန တို႔၏ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ယာဥ္တန္ခ်ိန္ (Weight)အလိုက္ ဘီးခြန္ေကာက္ခံသည့္စနစ္မွ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ က်င့္သံုး လ်က္ရွိေသာ အင္ဂ်င္ပါဝါေပၚအေျခခံ၍ ေကာက္ခံသည့္စနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေကာက္ခံပါက အခြန္အခမ်ား တိုးတက္ရရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၏ စာရင္းဇယားမ်ားအရ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ယာဥ္စီးေရ(၁၉၄၄၀၇) စီးသာရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ ဇူလိုင္လကုန္ထိ စာရင္းအရ ယာဥ္စီးေရ(၅၂၉၄၃၇)စီး အထိ မ်ားျပားလာေသာ္လည္း ယာဥ္မ်ား အေပၚတြင္ ေကာက္ခံရရွိေသာ ဘီးခြန္မွာ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ် ၂ ဘီလီယံခန္႔သာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္းကို သံုးသပ္ရရွိခဲ့သည္ဟု ၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment