ဒဂံုၿမဳိ႕သစ္(ေတာင္ပုိင္း)ရွိ ပ်က္စီးေနသည့္ လမ္းမ်ားကုိ ကြန္ကရစ္လမ္းမ်ား ခင္းေပးမည္

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ပ်က္စီးလွ်က္ရွိေနေသာ လမ္းမ်ားအား ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း အဆင့္အလိုက္ ကြန္ကရစ္လမ္းမ်ား ခင္းေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက မတ္လ ၂၁ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဒဂံုျမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂) လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းႏိုင္က`ဒဂံုျမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း) ျမိဳ႕နယ္ရွိ မဏိစည္သူလမ္း၊ နဝေဒးလမ္း၊ အေနာ္ရထာ လမ္း၊ ပုဂံလမ္း၊ က်န္စစ္သားလမ္း၊ ဂရုဏာလမ္း၊ ရတနာပံုလမ္း၊ ရာဇာဓိရာဇ္လမ္းတို႔မွာ ပ်က္စီးလွ်က္ ရွိေနေသာေၾကာင့္ သြားလာရန္ ခက္ခဲေနပါသျဖင့္ အျမန္ဆံုး လမ္းခင္းေပးႏိုင္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ’ ေမးခြန္းအား ျမိဳ႕ေတာ္ဝန္က  ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း) ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ က်န္စစ္သားလမ္း (အမွတ္ - ၂ လမ္းမွ ရတနာပံုလမ္းအထိ) အရွည္ ၁၁၀၀၀ ေပ၊ အက်ယ္ ၁၈ ေပရိွ ကတၱရာလမ္းအား ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အတြင္း ကြန္ကရိလမ္းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လ်ာထားၿပီး ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ (ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလ) တြင္ (၅၀၀၀ ေပ × ၂၄ ေပ × ၉ လက္မ) ကြန္ကရိလမ္းအျဖစ္ စတင္ေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

မဏိစည္သူလမ္းအား (၁၇၀၀ ေပ ×၁၈ ေပ × ၇ ေပ) ကြန္ကရိလမ္းအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ နဝေဒးလမ္းအား (၃၇၆၀ ေပ × ၁၈ ေပ × ၇ ေပ) ကြန္ကရိလမ္းအျဖစ္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အတြင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ လ်ားထားေဆာင္ရြက္ၿပီး ျဖစ္သည္။

ပုဂံလမ္းႏွင့္ ရာဇာဓိရာဇ္လမ္း တို႕အား ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ဘ႑ာေငြရရိွမႈေပၚမူတည္၍ လ်ာထား ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ (၃)ႏွစ္ စီမံကိန္းမွာ ထည့္သြင္းၿပီးျဖစ္သည္။

ကရုဏာလမ္း (ျမနႏၵာလမ္းမွ အမွတ္ - ၂ လမ္းထိ) အရွည္ေပ ၄၂၀၀ ႏွင့္ ရတနာပံုလမ္း (ပုဂံလမ္းမွ ခ်မ္းျမသာစည္ လမ္းထိ) အရွည္ေပ ၂၇၀၀ သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္ရိွ လမ္းအပိုင္း ျဖစ္သျဖင့္ ကြန္ကရိလမ္းအျဖစ္ စတင္ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ကရုဏာလမ္း၏ က်န္ရိွသည့္ လမ္းအပိုင္းျဖစ္ေသာ (အမွတ္-၂ ေလွာ္ကားလမ္းထိ) ႏွင့္ ရတနာပံုလမ္း၏ က်န္ရိွသည့္ လမ္းအပိုင္းျဖစ္ေသာ (ေအာင္ျမင့္မိုရ္လမ္းမွ က်န္စစ္သားလမ္းထိ) လမ္းအပုိင္းမ်ားသည္ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၏ စီမံကြပ္ကဲမႈေအာက္ရိွ လမ္းအပိုင္းမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕သုိ႕တင္ျပၿပီး မည္ကဲ့သို႕ေဆာင္ရြက္မည္ကို တင္ျပေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးခဲ့သည္။

The Ladies News

Vote: 
No votes yet

Add new comment