အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား ပိုမိုရရွိလားျခင္းျဖင့္ လူအခြင့္အေရးစံခ်ိန္ စံႏွုန္းမ်ား ျမင့္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေျပာၾကား

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား ပိုမိုရရွိလာျခင္းျဖင့္ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံ၏ လူအခြင့္အေရး စံခ်ိန္၊ စံႏွုန္းမ်ား ျမင့္မားလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။
 
မတ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန (၂) တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ အခမ္းအနားတြင္ အမွာစကားေျပာၾကား၌ နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
 
ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ ကမၻာ့နိုင္ငံအသီးသီးတြင္ သမိုင္းအစဥ္အလာအရ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ အခြင့္အေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုရရွိခဲ့ေၾကာင္း အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရး လွုပ္ရွားသူမ်ားေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရးမ်ားသည့္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ တန္းတူမျဖစ္ေသးေပမယ့္ အတိတ္ကာလထက္စာရင္ မ်ားစြာ တိုးတက္ ရရွိလာသည္ဟု ၄င္းကေျပာၾကားသည္။
 
`အမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြ ပိုမိုရရွိလာျခင္းျဖင့္ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံရဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး စံခ်ိန္၊ စံႏွုန္းမ်ား ျမင့္မားလာမွာျဖစ္သလို အမ်ိဳးသမီးထုရဲ႕ စြမ္းပကားကို ပိုမို အသံုးခ်နိုင္လာတဲ့အတြက္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ကိုလည္း အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံက ေျပာၾကားသည္။
 
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေန႔အတြက္ ကုလသမဂၢက ခ်မွတ္ေပးသည့္ ဦးတည္ခ်က္ ေဆာင္ပုဒ္မွာ “အမ်ိဳးသမီးမ်ားဘ၀ ျမွင့္တင္ဖို႔ ေက်းလက္နွင့္ ျမိဳ့ျပ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား ပူးေပါင္းလို႔ ယခုပင္ ၾကိဳးပမ္းၾကပါစို႔” ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံ (GDP) ၏ (၃၀) ရာခိုင္ႏွုန္းသည္ လယ္ယာက႑မွ ရရွိေနျပီး နိုင္ငံလူဦးေရ၏ (၇၀) ရာခုိင္ႏွုန္းခန္႔သည္ ေက်းလက္ေဒသမွာ ေနထိုင္ျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ ေက်းလက္ေန အမ်ိဳးသမီးထုသည္ အင္မတန္းမွ အေရးၾကီးသည္ဟု ဆိုသည္။
 
`တစ္နိုင္ငံလံုးမွာရွိတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ ဘ၀ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေစဖို႔ ေက်းလက္ေဒေတြပါမက်န္ လႊမ္းျခံဳ ေဆာင္ရြက္ေစဖို႔ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရက အင္းတိုက္အားတိုက္ ၾကိဳးစားေနပါတယ္၊ အခု ကၽြန္မတို႔ နိုင္ငံမွာဆိုရင္ အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ေတာရြာေတြက အမ်ိဳးသားမ်ား၊ ေယာက္်ားေလးမ်ား၊ လူငယ္မ်ားဟာ တျခားေနရာေတြမွာ သူတို႔ရြာေတြရဲ့ အျပင္ဘက္မွာ သြားျပီးေတာ့ အလုပ္ရွာတဲ့အခါမွာ ေက်းလက္ေဒသ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြကသာ ပဲ့ကိုင္ဖို႔က်န္ခဲ့တာပါ၊ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ကၽြန္မတို႔ ေက်းလက္ ေတာရြာဘက္မွာေနတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ့ အခြင့္အေရးမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ့ အရည္အခ်င္း ျမွင့္တင္ေရးကိစၥေတြကို အထူးအေလးေပးဖို႔ လိုအပ္ေနပါတယ္` ဟု နိုင္ငံေတာ္၏ တိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားသည္။
 
အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီကို ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းကာ တစ္နိုင္ငံလံုးမွာ ရွိသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေက်းလက္ေဒသေတြပါ မက်န္ လႊမ္းျခံဳေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ တိုင္းေဒသၾကီး၊ ျပည္နယ္ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီမ်ား၊ ခရိုင္အမ်ိဳးသမီး ေကာ္မတီမ်ား၊ ျမိဳ့နယ္ အမ်ိဳးသမီး ေကာ္မတီးမ်ားကို အဆင့္ဆင့္ ဖြဲ႔စည္းျပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းေကာ္မတီသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဘ၀ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ဘက္စံုဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈပန္းတိုင္မ်ား ျပည့္မီေရးကို မူ၀ါဒမ်ား၊ နည္ဗ်ဴးဟာမ်ား၊ လုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ား၊ ေရွ႔ဆက္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ျပီး အားသြန္ခြန္စိုက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က အမွာစကားတြင္ ထည့္္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
ေအာင္ရဲေနာင္
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment