တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး အခ်င္းခ်င္းႏွင့္ လူမႈအသိုင္း အ၀ိုင္းအသီးအသီးၾကားတြင္ ပဋိပကၡမ်ား ပိုမိုၾကီးထြားလာေအာင္ ဖန္တီးလႈံ႔ေဆာ္ျခင္းမ်ား၊ စစ္ပဋိပကၡမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ေနေအာင္ အေျခအေနမ်ား ဖန္တီးေနမႈမ်ား အားလံုးကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ လူသိရွင္ၾကား ေဖာ္ထုတ္အေရးယူေပးရန

တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳး အခ်င္းခ်င္းႏွင့္ လူမႈအသိုင္း အ၀ိုင္းအသီးအသီးၾကားတြင္ ပဋိပကၡမ်ား ပိုမိုၾကီးထြားလာေအာင္ ဖန္တီးလႈံ႔ေဆာ္ျခင္းမ်ား၊ စစ္ပဋိပကၡမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ေနေအာင္ အေျခအေနမ်ား ဖန္တီးေနမႈမ်ားအားလံုးကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ လူသိရွင္ၾကားေဖာ္ထုတ္ အေရးယူေပးရန္ အမ်ဳိးသမီး႑ျမင့္မားေရး အားလုံး ၀ုိင္း၀န္း တြန္းအားေပးေရး အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏုိင္ငံ) မတ္လ (၈) ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ တိုက္တြန္းေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ)က ယခုလတ္တေလာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား အေပၚ အထူးစိုးရိမ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေဒသမ်ားတြင္ စစ္ပြဲမ်ား အရွိန္တုိးျမွင့္မႈ မ်ားသည္ သာမက အျခားတိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္ စစ္ေရးအရ တင္းမာလာေစသည့္ အေျခအေနမ်ား ရွိလာေၾကာင္း ဆိုသည္။ NCA လက္မွတ္ေရး ထုိးျပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္လည္း ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ ( KNLA) ႏွင့္  တပ္မေတာ္ မၾကာခဏဆိုသလို တုိက္ပြဲငယ္မ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ ရွိေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အျပင္ စစ္မျဖစ္ေသာ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္လည္း တည္ၿငိမ္မႈမရွိေအာင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ဖန္တီး ေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း ဥပမာအားျဖင့္ ကရင္နီေဒသတြင္ အရပ္သား (၁)ဦးႏွင့္ တုိင္းရင္းသား

လက္နက္ကုိင္ျဖစ္ေသာ ကရင္နီ စစ္သား(၃)ဦးကုိ အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိပဲ သတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္းမ်ား ရွိေၾကာင္း ဆိုသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိိုင္ငံအတြင္းတြင္ အမ်ားျပည္သူမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားၿပီး နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ အေၾကာက္တရား ပိုမိုစိုးမိုးေစသည့္ လုပ္ရပ္မ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္ေနသည္ကို အထူးစိုးရိမ္ပူပန္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ဆိုသည္။

၎အျပင္ ဘာသာတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မတူသည့္ ျပည္သူလူထုမ်ားအၾကား အမုန္းပြါးမႈမ်ားျဖစ္ေစၿပီး အဓိကရုိဏ္းမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ မဘသအပါအ၀င္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား တရားဝင္ ျပဳလုပ္ခြင့္၊ လႈံ႕ေဆာ္ခြင့္မ်ားအျပင္၊ တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသား ဝတ္စုံမ်ားကို အလြဲသုံးစားလုပ္ၿပီး တပ္မေတာ္ ႀကိဳဆိုပြဲမ်ား ေထာက္ခံပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း စသည့္ ဝါဒျဖန္႔ျခင္း မ်ားကို ေငြအင္အား၊ လူအင္အားျဖင့္ အားေပးအားေျမွာက္ ျခင္းသည္လည္း ျပည္သူလူထု အခ်င္းခ်င္း၊ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ေစၿပီး ေသြးကြဲလာေအာင္ ျပဳလုပ္ေနသည္ဟု အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ သုံးသပ္ေၾကာင္းဆိုသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ အေျခအေနမ်ားအျပင္  တရားဥပေဒစိုးမုိးေရး မရွိေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဘ၀လံုျခံဳေရးမွာ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ပိုမိုဆုိးရြားလာသည္ဟု သုံးသပ္ေၾကာင္းလည္းဆိုသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ တအာင္းေဒသမ်ားတြင္ မုဒိန္းက်င့္မႈမ်ား ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
 
ထုိသို႔ ျပႆနာအမ်ိဳးမ်ိဳးဖန္တီးၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီေရး လမ္းေၾကာင္းအား အာရုံလြဲေအာင္ မလိုလားေသာ အစုအဖြဲ႔ လက္မဲမ်ားက ေငြအင္အား၊ လူအင္အား နည္းပညာအား အေဆာက္အအံုအားျဖင့္ (institutionally) ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီး  လုပ္ေနသည္ဟု သုံးသပ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ)မွ ျပည္သူလူထု အသက္အိုးအိမ္ စည္းစိမ္ လံုျခံဳေရးကို ထိပါးျခင္း၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳး အခ်င္းခ်င္းႏွင့္ လူမႈအသိုင္း အ၀ိုင္းအသီးအသီးၾကားတြင္  ပဋိပကၡမ်ား ပိုမိုၾကီးထြားလာေအာင္ဖန္တီးလႈံ႔ေဆာ္ျခင္းမ်ား၊ စစ္ပဋိပကၡမ်ား  ဆက္လက္ ျဖစ္ေနေအာင္ အေျခအေန မ်ား ဖန္တီးေနမႈမ်ားအားလံုးကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ လူသိရွင္ၾကားေဖာ္ထုတ္ အေရးယူေပးရန္ အေလးအနက္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း ဆိုသည္။
 
ဆက္လက္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႔အျပား မတည္မျငိမ္ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို ဒဏ္ခတ္အျပစ္ေပး အေရးယူႏုိင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား မွလည္း အထူးသတိထားၿပီး အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းဆိုသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီေရးကို မလိုလားသည့္ အစုအဖြဲ႔ မ်ားႏွင့္ ပါ၀င္ ပတ္သက္သူမ်ားအားလံုး အား ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားမွ ပစ္မွတ္ဆုိင္ရာ စီးပြါးေရးပိတ္ဆုိ႔မႈ (Targeted Sanction) အပါအဝင္ အျခားေသာ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကုိ ျပန္လည္ျပဳလုပ္ရန္ ယေန႔က်ေရာက္ေသာ ႏုိင္ငံတကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔တြင္ အေလးအနက္ထား တိုက္တြန္းလ ိုက္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

The Ladies News
 

Vote: 
No votes yet

Add new comment