တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲ ေျဖဆုိခြင့္ကတ္မ်ား ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၉ ရက္မွစ၍ ထုတ္ယူႏုိင္

တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲ ေျဖဆုိခြင့္ကတ္မ်ားကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔မွစ၍ ထုတ္ယူႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။
 
မတ္လ ၇ ရက္မွ ၁၆ ရက္ေန႔ထိ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲ ေျဖဆုိခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအေနျဖင့္ အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း၊ (ေက်ာင္းခြဲ) ႏွင့္ (တြဲဖက္) အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း၊ ကုိယ္ပုိင္ အထက္တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ ေျဖဆုိခြင့္ကတ္ျပား (Identity Card) မ်ားကုိ မိမိတုိ႔၏ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမွားထံမွ ထုတ္ယူၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
ျပင္ပေျဖဆုိသူမ်ားအေနျဖင့္ စာေမးပြဲေျဖဆုိခြင့္ကတ္ျပားမ်ားကုိ မိမိတုိ႔ေျဖဆုိရမည့္ စာစစ္ဌာန ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ားထံမွ ထုတ္ယူၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment