၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ရန္ပုံေငြ မွ လူဦးေရ ၄သိန္း ကို ဦးတည္သည့္ စီမံခ်က္ေပါင္း ၂၅ ခုအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉.၈ သန္း ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းဆို

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာရန္ပုံေငြ -MHF မွ လူဦးေရ ၄ သိန္း ကို ဦးတည္သည့္ စီမံခ်က္ေပါင္း ၂၅ ခုအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉.၈ သန္း ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း United Nations OCHA Myanmar ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။
 
ျမန္မာႏိုင္ငံ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ရန္ပံုေငြ (Myanmar Humanitarian Fund-MHF) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူသားခ်င္း စာနာမႈဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တု႔ံျပန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ရန္ပံုေငြ ပံ့ပိုးေပးျခင္းမ်ား ရွိေၾကာင္း ဆိုသည္။
 
၎မွ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ လူဦးေရ ၄၄၃,၃ဝဝ ကို ဦးတည္ေသာ စီမံခ်က္ေပါင္း ၂၅ ခုအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉.၈ သန္းပံ့ပိုးေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါစီမံခ်က္ ဦးတည္လူဦးေရတြင္ ၅၄ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အမ်ိဳးသမီးနွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား ျဖစ္ၿပီး၊ ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ ကေလး၊လူငယ္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။
 
ရခိုင္၊ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားရွိ ေဘးဒုကၡမ်ားကို တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ရန္ပံုေငြပံ့ပိုးျခင္း၊ လူသားခ်င္း စာနာမႈဆိုင္ရာ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရး စီမံကိန္း၏ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ ပံ့ပိုးျခင္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဆိုင္ကလုန္းမိုရာ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ပံ့ပိုးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
 
အဆိုပါ ရန္ပံုေငြမ်ားပံ့ပိုးရာတြင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရး စီမံကိန္းမွ ခ်မွတ္ထားသည့္ မဟာဗ်ဴဟာ ဦးတည္ခ်က္မ်ား၊ အေျခအေန ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားႏွင့္ လက္ရွိ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈ ယႏၲရားမ်ား အတိုင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားႏွင့္ လက္ခံလူထု အသိုင္းအဝုိင္း ႏွစ္ဖက္လံုးအား ဦးတည္ပံ့ပိုးေပးထားေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment