ကန္ေတာ္ေလးအိမ္ရာ အသစ္ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္၊ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာကို ျပန္လည္သံုးသပ္ ေဆာင္ရြက္မည္

မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ စံျပဖဆပလရပ္ကြက္ ကန္ေတာ္ကေလး အိမ္ရာ အသစ္ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ယခင္အစိုးရ လက္ထက္ (NOMURA Real Estate Development Company) နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာကို ျပန္လည္စိစစ္ၿပီး ေဆာင္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ဒီဇင္ဘာ ၁၃ရက္တြင္ ေျပာသည္။
 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ပဥၼမပံုမွန္ အစည္းအေဝးတြင္ မဂၤလာေတင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ဦးလွေဌး၏ “မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ စံျပဖဆပလရပ္ ကြက္တြင္ ပ်က္စီးေနေသာ အိမ္ရာမ်ားအား လမ္းမ်ား၊ ေရဆင္း ေျမာင္းမ်ား၊ အမႈိက္စြန္႔ပစ္ စနစ္မ်ားျပဳျပင္ေပးရန္၊ အစီအစဥ္ရွိ၊မရွိ၊ စံျပဖဆပလ ရပ္ကြက္အား အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာ အဆင့္ျဖစ္ အသစ္ျပန္လည္ တည္ေဆာက္သြားရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊မရွိ၊ အစီအစဥ္ရွိပါက မည္သည့္ကာလတြင္ မည္ကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္သြားမည္” ကို သိရွိလိုေၾကာင္း ေမးျမန္းမႈကို ယင္းသို႕ျပန္လည္ ေျဖၾကားေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
 
“ကန္ေတာ္ေလးအိမ္ရာ စခန္းကို အသစ္ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ ယခင္အစိုးရ လက္ထက္ (Development company)နဲ႔ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါတယ္။ ယခုမွာေတာ့ ကန္ေတာ္ေလး အိမ္ရာ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္၍ အဆိုပါ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာရဲ႕ သက္တမ္းနဲ႔ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔၏ လမ္းၫႊန္မႈျဖင့္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္လုိေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း ေျဖၾကားလိုပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ အေနနဲ႔လည္း အိမ္ရာစခန္းေတြကို သန္႔ရွင္းေရးမွအစ၊ ထိန္းသိမ္းေရးမွ အစ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီိး အစိုးရမွ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ စီမံခန္႔ခြဲမႈေအာက္သို႔ ထည့္သြင္းေပးရန္ အတြက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေျဖၾကားအပ္ပါတယ္”ဟု ၀န္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာသည္။
 
မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ဖဆပလ ရပ္ကြက္၊ ကန္ေတာ္ေလး အိမ္ရာစခန္းရွိ တိုက္ခန္းမ်ားမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ သက္တမ္း ၾကာျမင့္လာၿပီျဖစ္၍ ႀကံ႕ခိုင္မႈအားနည္းၿပီး ပ်က္စီးယိုယြင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ ေပါက္ခဲ့ေၾကာင္း ပ်က္စီးမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဘ႑ာခြဲေဝရရွိမႈအေပၚ မူတည္ၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည္။ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ႏွစ္အလိုက္ ျပင္ဆင္ရန္ကိစၥမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ အခန္းေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း အိမ္ရာဝင္းအတြင္း အေျခခံ အေဆာက္အ အံုမ်ား ပ်က္စီးမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စခန္းသာယာေရး ေကာ္မတီ၊ ေနထိုင္သူ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းကာ ဘ႑ာေငြ ေၾကး ရရွိမႈအေပၚ မူတည္၍ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္းလည္း ၀န္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္က ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment