ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေရာဂါၾကီးသုံးမ်ိဳး တိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ကမၻာ့ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕မွ ကန္ေဒၚလာ ၃၂၁ သန္းေက်ာ္ ေထာက္ပံ့မည္

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေရာဂါၾကီးသုံးမ်ိဳးျဖစ္သည့္ HIV/ AIDS၊ တီဘီေရာဂါ၊ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းအတြက္ ကမၻာ့ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၂၁ ဒသမ ၄၄ သန္းေက်ာ္ ဆက္လက္ ေထာက္ပံ့သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ၾကီးဌာန သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။
 
အဆိုပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းက က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီး ဌာန၌ က်န္းမာေရးနွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးႏွင့္ ကမၻာ့ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (Global Fund) အဖြဲ႕မွ Dr. Urban Weber, Head, High Impact Asia, Global Fund ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႕ ေတြ႕ဆုံမႈအျပီး သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
 
ျမန္မာနိုင္ငံအတြက္ ကမၻာ့ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အထိ HIV/ AIDS၊ တီဘီေရာဂါ၊ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ရန္ပံုေငြမ်ား ဆက္လက္ ေထာက္ပံ့ေပးရာတြင္ တီဘီေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၉၄.ဝ၄)သန္း၊ HIV/ AIDS ေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၂၉.၉၆)သန္း နွင့္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ကင္းေဝးေရးအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၉၇.၄၄)သန္း စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ (၃၂၁.၄၄) သန္း ရန္ပံုေငြ ဆက္လက္ ေထာက္ပံ့လႉဒါန္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
ကမၻာ့ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕မွ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ကမၻာ့ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေဒသတြင္း နိုင္ငံမ်ားႏွင့္ နွိုင္းယွဥ္လွ်င္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ သိသာထင္ရွား ေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို အခ်ိန္တိုအတြင္း ရရွိခဲ့သည့္ (Flagship Country) ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစြာေျပာၾကားထားေၾကာင္း ဆိုသည္။
 
ဆက္လက္၍ ကမၻာ့ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕မွ မူးယစ္ေဆးဝါးနွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ား ဆိုင္ရာဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကိစၥနွင့္ စပ္လ်ဉ္း၍ လည္းေကာင္း၊ ကမၻာ့ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ ေသာ ေရာဂါႀကီး (၃)မ်ိုး စီမံခ်က္လုပ္ငန္း မ်ား၏ လုပ္ငန္း စြမ္းေဆာင္ရည္အား အကဲျဖတ္ျခင္း ျပဳလုပ္မည့္ Office of Inspector General (OIG) အဖြဲ႕ လာေရာက္မည့္ကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဉ္း၍လည္းေကာင္း၊ ကမၻာ့ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ လံုးဝကင္းစင္ေရးအတြက္ ေဒသတြင္း နိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည့္ 'RAI2E" စီမံခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဉ္း၍လည္းေကာင္း၊ တီဘီနွင့္ HIV/ AIDS ေရာဂါမ်ား တိုက္ဖ်က္ေရး အတြက္ ကမၻာ့ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕မွ ဆက္လက္ ပံ့ပိုးသြား မည့္အေျခအေန မ်ားကိုလည္းေကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
 
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ျပန္လည္ေဆြးေႏြးရာတြင္ ေရာဂါႀကီး (၃)မ်ိုး တိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ယခုကဲ့သို႔ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိနိုင္ေရးအတြက္ ရန္ပံုေငြမ်ားေထာက္ပံ့ေပး ခဲ့ျပီး ဆက္လက္ အကူအညီမ်ား ေပးလ်က္ရွိေသာ ကမၻာ့ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕အား အထူးေက်းဇူးတင္ ရွိေၾကာင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါး အလြဲသံုးမႈနွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ သံုးစြဲသူမ်ားကို အေရးယူျခင္းထက္ ပညာေပးျခင္းနွင့္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ကုသမႈကို ခံယူလာေစရန္ စည္းရံုးရမည္ေၾကာင္း၊ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ကင္းေဝးေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေရာဂါပိုး သယ္ေဆာင္ ကူးစက္ပ်ံ႕နွံ႔ေစေသာ ျခင္မ်ားနွင့္ ၄င္းျခင္မ်ား၏ ပိုးသတ္ေဆးယဉ္ပါးမႈ အေျခအေနမ်ား ကိုလည္း အေရးႀကီးေသာ က႑တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ထည့္သြင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကမၻာ့ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕မွ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ေသာ အဖြဲ႕ (OIG) ေရာက္ရွိလာျခင္းကို ႀကိဳဆိုေျကာင္း၊ မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို မတူညီသည့္ ရႈေထာင့္မွ ၾကည့္ရႈမည္ျဖစ္၍ အျမင္မ်ား ဖလွယ္ျပီး လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုထိေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္နိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တီဘီေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ေလ်ာ့ခ်သြားနိုင္ ရန္အတြက္ ျပည္သူလူထုအတြင္း တိမ္ျမုဳပ္ေနေသာ တီဘီေရာဂါ ျဖစ္ပြားေနသူမ်ားအား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ ကုသျခင္းနွင့္ က်န္းမာေရး အသိပညာ ျမွင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
 
ဆက္လက္ျပီး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက University of California, San Francisco (UCSF) မွ Professor Roly Gosling, Professor of Epidemiology and Biostatistics, Director of Malaria Elimination Initiative, Global Health Group ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕နွင့္ေတြ႕ဆံု၍ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရး အပါအဝင္ ကူးစက္နွင့္ မကူးစက္ေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရး စီမံခ်က္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေငြေရး၊ ေၾကးေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ မ်ားကို ယခုထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစေရး အတြက္ University of California, San Francisco (UCSF)နွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ နိုင္ေရး ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။
 
ဓာတ္ပုံ-က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ၾကီးဌာန
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment