ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးမႈ သိသိသာသာ က်ဆင္းလာဟု ဆုိ

အစိုးရသစ္လက္ထက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမွုသည္ အထိုက္ အေလ်ာက္ က်ဆင္းခဲ့ရာမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ သိသိသာသာ က်ဆင္းလာေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ စစ္တမ္း အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။
 
ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္မွုသည္ ျပန္လည္က်ဆင္းလာခဲ့ရာ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ဟက္တာ ၂၂၁၅၀၀ အထိ အနိမ့္ဆုံးသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ထိ ျပန္လည္ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ထိ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမွုသည္ အထိုက္အေလ်ာက္ က်ဆင္းခဲ့ရာမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ သိသိသာသာ က်ဆင္းလာသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ား အႏၲရာယ္ တားဆီး ကာကြယ္ေရးဗဟိုအဖြဲ႕ ဥကၠဌ၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြက ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္ တြင္ျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာနိုင္ငံ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္မွု စစ္တမ္း အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ျခင္း အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
ယခုထုတ္ျပန္သည့္ အစီရင္ခံစာသည္ မူးယစ္ဗဟိုႏွင့္ UNODC တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မွု စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း ရလဒ္မ်ားအား တင္ျပခဲ့သည့္ အစီရင္ခံစာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မူးယစ္ဗဟိုႏွင့္ UNODC တို႔ပူးေပါင္းၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္မွုကို ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ကတည္းက တရားမဝင္ မူးယစ္ေဆးဝါး သီးႏွံမ်ား စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း အစီအစဥ္ (ICMP) အရ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ICMP သည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆးဝါး ေကာ္မရွင္၏(၅၃)ႀကိမ္ေျမာက္ အထူးအစည္း အေဝးက ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားပါ အတိုင္း တရားမဝင္ မူးယစ္သီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္မွုစစ္တမ္း ေကာက္ယူျခင္းကို သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း လည္း ၎ကဆိုသည္။
 
ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈကို ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ အမ်ားဆုံး စိုက္ပ်ိဳးၾကၿပီး ကခ်င္၊ ခ်င္းႏွင့္ ကယားျပည္နယ္ တို႔တြင္ စိုက္ပ်ိဳးေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါး ပေပ်ာက္ေရး (၁၅)ႏွစ္ စီမံကိန္းႏွင့္ ေနာက္တိုး (၅)ႏွစ္ စီမံကိန္းေတြကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ထိ ေရးဆြဲကာ ဘိန္းအပါအဝင္ မူးယစ္ေဆးဝါး တိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
 
ယခုအခါ UNODC စီမံကိန္းမ်ားကို ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း၊ ဟိုပုန္းႏွင့္ လြိဳင္လင္ေဒသမ်ားတြင္ ဘိန္းအစားထိုး သီးႏွံျဖစ္သည့္ ေကာ္ဖီ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းႏွင့္ စီးပြားျဖစ္ သစ္ေတာစိုက္ပ်ိဳးထိန္းသိမ္းမွုတို႔ကို ဥေရာပသမဂၢ ႏွင့္ ဂ်ာမနီနိုင္ငံ တို႔၏ အကူအညီျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။
 
မူးယစ္ဗဟိုသည္ UNODC အပါအဝင္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး မူးယစ္ေဆးဝါး ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကာကြယ္တားဆီးေရး၊ ကုသေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ ထုတ္လုပ္မႈ ေလၽွာ့ခ်နိုင္ေရး၊ အစားထိုး ဖြံ့ၿဖိဳးေရး စသည့္ က႑အသီးသီးအေပၚ အေျခခံ၍ အမ်ိဳးသား မူးယစ္ေဆးဝါး ထိန္းခ်ဳပ္ေရးမူဝါဒသစ္ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာလတြင္ အတည္ျပဳနိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
 
မူးယစ္ေဆးဝါးဆိုင္ရာ မူဝါဒသစ္ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ ၎မူဝါဒအေပၚ အေျခခံသည့္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမွု ေလ်ာ့က်ေစေရး သည္လည္း အဓိက အခန္းက႑တစ္ရပ္အျဖစ္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲ ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ ေလ်ာ့က်ေစရန္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးေဒသမ်ားတြင္ ဘက္ေပါင္းစုံ ဖြံ႕ၿဖိဳးမွု ပါဝင္သည့္ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အစားထိုးဖြံ႕ၿဖိဳးမွုလုပ္ငန္း မ်ားတြင္ ေတာင္သူမ်ားအား အမွန္တကယ္ အက်ိဳးရွိမည့္ အစားထိုးသီးႏွံ၊ ေမြးျမဴေရး၊ ေစ်းကြက္ ရရွိေရး အျခားဝင္ေငြရ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါး တိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒ မဟာဗ်ဴဟာ ခ်မွတ္သူမ်ားအတြက္ ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ ပါရွိသည့္ ဘိန္းစိုက္ဧရိယာ အက်ယ္အဝန္း၊ ဘိန္းထုတ္လုပ္မွု၊ ေျပာင္းလဲလာသည့္ စိုက္ပ်ိဳးမႈပုံစံမ်ားသည္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြက ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment