ကုလအထူးအစည္းအေ၀းတြင္ အိုအိုင္စီမွ တင္သြင္းေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အဆိုမူၾကမ္းအား မဲခြဲ ၊ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕မွ ပါဝင္ပတ္သက္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့

ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕ ကုလသမဂၢ အေဆာက္အအံုရွိ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီ၌ အစၥလာမ္မစ္ ႏိုင္ငံမ်ား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး အဖြဲ႕ (အိုအိုင္စီ)မွ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ (၂၇) ႀကိမ္ေျမာက္ အထူးအစည္းအေဝး တစ္ရပ္ကို ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္က ေခၚယူခဲ့ၿပီး ၊အစည္းအေဝးတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံက ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ လူနည္းစုမ်ားႏွင့္ မူဆလင္ အသိုက္အဝန္း၏ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အဆိုမူၾကမ္းကို အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ရန္ အဆိုတင္သြင္း ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ေရး ေကာ္မတီက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
 
ယင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္အဆိုအား အေရးယ ူဆုံးျဖတ္ျခင္းမျပဳမီ အၿမဲတမ္း ကိုယ္စားလွယ္ သံအမတ္ႀကီး ဦးထင္လင္း က မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ တည္းကိုသာ ခ်မွတ္သည့္ မည္သည့္ ဆုံးျဖတ္ ခ်က္မ်ဳိးကို မဆို ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္းသည္ ပိုမိုကြဲျပားမႈႏွင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈမ်ားကိုသာ ျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္သည္။ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီ၏ ဘက္မလုိက္မႈ၊ ဓမၼဓိ႒ာန္က်မႈ၊ ေရြးခ်ယ္မႈ မရွိေစေရး စသည့္မူမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ မရွိေၾကာင္း၊ယခုအဆိုမူၾကမ္းသည္ ယုံၾကည္မႈ တူညီျခင္းမရွိသည့္ လူစုတစ္စုအေပၚ တြင္သာ အဓိကအေလးထား ေၾကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းတြင္ ကမၻာေပၚရွိ မည္သည့္ လူမ်ဳိး၊ ဘာ သာႏွင့္ က်ား/မ ခြဲျခားမႈ မရွိသင့္ေၾကာင္း၊ အဆိုမူၾကမ္းပါ အခ်က္အခ်ဳိ႕ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို ထိပါးသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။ ခိုင္မာလုံေလာက္သည့္ သက္ေသမ်ားမရွိဘဲ စြပ္စြဲခ်က္ မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ၏ အကူအညီေပးမႈသည္ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းမႈသာ ျဖစ္သင့္ေၾကာင္း၊ ပိုမိုဆိုးရြားေစမႈကို မျဖစ္ေစသင့္ေၾကာင္း၊အဆိုမူၾကမ္း၌ ARSA ၏ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္ျခင္း ကို ႐ႈတ္ခ်ျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ ယင္း အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕သည္ ယခုအဆိုမူၾကမ္းအား လက္မခံႏိုင္ သျဖင့္ ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္းျပဳမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးကိစၥသည္ ႐ႈပ္ေထြးသိမ္ေမြ႕ ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္ အဝန္းအေနျဖင့္ စိန္ေခၚမႈ မ်ားကို နားလည္ဖို႔လိုေၾကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ရင္ဆိုင္ ေနရေသာ ကိစၥမ်ားကို ဆက္လက္ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
 
လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕က ယခုအဆိုမူၾကမ္းမဲခြဲရန္ ေတာင္းဆို ခဲ့ၿပီး၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အဆိုအား မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ေထာက္ခံမဲ ၃၃ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၃ မဲ၊ ၾကားေနမဲ ၉ မဲျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္ (၂) ႏိုင္ငံမွ ပါဝင္မဲေပးျခင္း မျပဳခဲ့ေၾကာင္း ကန္႔ကြက္မဲေပးသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ မဲခြဲရန္ ေတာင္းဆိုေပးသည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ အာဆီယံဥကၠ႒ တာဝန္ယူ ထားသည့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဘူရြန္ဒီႏိုင္ငံတို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
 
ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးကိစၥကို ျပည္တြင္းတြင္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေနသကဲ့သို႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ႏွင့္လည္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ ညိႇႏႈိင္းေျဖရွင္းလ်က္ ရွိသည္။ ဤအေျခအေနတြင္ အဆိုမူၾကမ္း ခ်မွတ္ျခင္းသည္ ေျမျပင္ အေျခအေနကို အေထာက္အကူ မျဖစ္ေစဘဲ ပိုမို႐ႈပ္ေထြးလာေစႏိုင္သည့္ အခ်က္ကို ေထာက္ျပ၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အေနျဖင့္ မဲခြဲရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္ ၄၇ ႏိုင္ငံရွိသည့္အနက္ ၁၄ ႏိုင္ငံက ေထာက္ခံျခင္း မျပဳခဲ့ၾကသျဖင့္ အဆိုမူၾကမ္းမွာ တူညီ ဆႏၵျဖင့္ အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘက္ေပါင္းစုံမွ ဖိအားေပး ေနသည့္ၾကားမွ မဲခြဲရန္ ေတာင္းဆိုေပးျခင္း၊ အဆိုမူၾကမ္းကို ကန္႔ကြက္မဲေပးျခင္း (သို႔မဟုတ္) ၾကားေနမဲေပးျခင္း (သို႔မဟုတ္) မဲေပးမႈတြင္ မပါဝင္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ နားလည္မႈျပသခဲ့ ၾကသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီ အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္ဟု သတင္း ထုတ္ျပန္ေရး ေကာ္မတီက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment