အဆုတ္ကင္ဆာျဖစ္ေစေသာအေၾကာင္းအရင္းမ်ား


ေရးသားသူ Dr. K Zin Thwe
ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ hellosayarwon
 
အဆုတ္ကင္ဆာသည္ ေသေစႏုိ္င္ေသာ ေရာဂါတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ၎ကုိ ျဖစ္ပြားေစေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ပြားႏုိင္ေခ် အႏၱရာယ္မ်ားကိုေတာ့ ထိန္းခ်ဳပ္လုိ႔ ရပါတယ္။ အဆုတ္ကင္ဆာ ျဖစ္ပြားေစေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို တားဆီးလုိက္ျခင္းအားျဖင့္ ကင္ဆာ ပိုမဆုိးလာေအာင္ ကာကြယ္ႏိုင္ပါတယ္။
 
အဆုတ္ကင္ဆာ ျဖစ္ပြားေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားက အဘယ္နည္း။
 
ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၊ ဓါတုပစၥည္းအခ်ိဳ ႔ႏွင့္ ထိေတြ႔ျခင္းသည္ အဆုတ္္ကင္ဆာကို အဓိက ျဖစ္ပြားေစသည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ သုေတသနသမားမ်ားအဆုိအရ အဆုတ္ကင္ဆာအားလံုး၏ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းနီးပါးသည္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။
 
ေဆးရြက္ၾကီးႏွင့္ ေဆးရြက္ၾကီးေဆးလိပ္တြင္ ႏိုင္ထရိုဂ်င္ ေအာက္ဆုိက္ ၊ ကာဗြန္ဒိုင္ ေအာက္ဆုိက္ကဲ့သို႔ေသာ ဓါတုပစၥည္း အမ်ိဳးေပါင္း ၇,၀၀၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္ေနျပီး အမ်ားစုမွာ ကင္ဆာျဖစ္ေစႏုိင္ပါတယ္။ အဆုတ္ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ဖုိ႔ သင္ကိုယ္တုိင္ ေဆးလိပ္ေသာက္မွ မဟုတ္ပါဘူး။ ေဆးလိပ္ေငြ႔ရႈရႈိက္မိျခင္းသည္လည္း ကိုယ္တုိင္ေဆးလိပ္ေသာက္သလို အႏၱရာယ္ၾကီးမားပါတယ္။
 
စီးကရက္ေဆးလိပ္၊ ေက်ာက္ဂြမ္း၊ ေရဒီယို သတၱိၾကြ ေရဒြန္ျဒပ္စင္ ကဲ့သို႔ေသာ အႏၱရာယ္ရွိေသာ ကင္ဆာျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ အရာမ်ားကို ရႈရိႈက္ျခင္းသည္ အဆုတ္လမ္းေၾကာင္းရွိ ဆဲလ္မ်ားကို ထိခုိက္ပ်က္စီးေစပါတယ္။ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္ အမွ် ထိုထိခုိက္မႈမ်ားသည္ ဆဲလ္မ်ားကို မူမမွန္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစကာ အဆံုးတြင္ ကင္ဆာ ျဖစ္ပြားေစႏိုင္ပါတယ္။
 
လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ေတြ႔ရွိရေသာ အႏၱရာယ္မ်ားသည့္ ဓါတုပစၥည္းအခ်ိဳ ႔ကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။
 
• ေရဒီယုိ သတၱိၾကြ ေရဒြန္္ျဒပ္စင္
• ေက်ာက္ဂြမ္္းမႈန္႔
• အာဆင္းနစ္
• ကက္ဒမီယံ
• ဗီႏိုင္း ကလုိရိုက္ဒ္
• နီကယ္ျဒပ္ေပါင္း
• ခရိုမီယံ ျဒပ္ေပါင္း
• မီးေသြးထြက္ကုန္
• မာ၍ ျဖဴေသာ ဘယ္ရီလီယံ သတၱဳျဒပ္စင္
• ဓါတုလက္နက္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳသည့္ အေငြ႔ျပင္းထန္ ယားယံေစသည့္ အေရာင္မဲ့ အဆီရည္
• ကလုိရိုမီသိုင္္း အီသာ
• ဒီဇယ္ ဓါတ္ေငြ႔
 
အဆုတ္ကင္ဆာသည္ မ်ိဳးရိုးဗီဇ DNA ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎ေျပာင္းလဲမႈသည္ ဆဲလ္လည္ပတ္မႈ ျဖစ္စဥ္ကို မူမမွန္ေျပာင္းလဲေစကာ ခႏၶာကိုယ္က မလုိအပ္ေသာ ဆဲလ္အသစ္မ်ား တည္ေဆာက္၍ ေသဆံုးရမည့္ ဆဲလ္အေဟာင္းမ်ားကိုလည္း မေသဆံုးဘဲ ဆက္က်န္ရစ္ေစသည္။
 
သင့္အသက္အရြယ္သည္လည္း အဆုတ္ကင္ဆာျဖစ္ပြားႏိုင္ေခ် အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိပါတယ္။ ကင္ဆာအမ်ားစုသည္ အသက္ၾကီးသူမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားပါတယ္။ အေမရိကန္ ကင္ဆာ အဖြဲ႔အစည္း၏ အဆုိအရ အဆုတ္ကင္ဆာသည္ အသက္ၾကီးသူမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားပါတယ္။ အဆုတ္ကင္ဆာျဖစ္ပြားသူ သံုးေယာက္တြင္ ႏွစ္ေယာက္သည္ အသက္ ၆၅ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ ျဖစ္ပါတယ္။
 
ေရာဂါျဖစ္ပြားေသာ ပ်မ္းမွ်အသက္အရြယ္မွာ အသက္ ၇၀ ခန္႔ျဖစ္ပါတယ္။ အသက္ၾကီးလာေလ အႏၱရာယ္ရွိေသာ ဓါတုပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ခ်ိန္မ်ားလာေလ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ၎သည္ သဘာ၀အေလ်ာက္ ကင္ဆာျဖစ္ပြားႏိုင္ေခ် အႏၱရာယ္ကိုု ျမင့္မားေစပါတယ္။
 
အဆုတ္ကင္ဆာသည္ အျခားေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ပြားႏုိင္ပါတယ္။ ဥပမာ။ ။ တီဘီေရာဂါ၊ နာတာရွည္ အဆုတ္ေလျပြန္က်ဥ္းေျမာင္းသည့္ ေရာဂါ (COPD)။ ထုိအေျခအေနမ်ားသည္ အဆုတ္တြင္ ေရာင္ရမ္းျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစျပီး အမာရြတ္ျဖစ္ေစကာ ေနာက္ဆံုးတြင္ ကင္ဆာကို ဦးတည္ေစပါတယ္။
အျခားေသာ ကင္ဆာကုသမႈမ်ားကလည္း အဆုတ္ကင္ဆာကို ျဖစ္ေစႏုိင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဓါတ္ေရာင္ျခည္ ကုသမႈပဲျဖစ္ပါတယ္။
 
အဆုတ္ကင္ဆာကို ဘယ္လုိကာကြယ္မလဲ။
 
အဆုတ္ကင္ဆာ မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ဖုိ႔ အဆုတ္ဆဲလ္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ အဆိပ္အေတာက္မ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္ ျဖစ္သည္။
 
ေဆးလိပ္ျဖတ္ပါ။ အိမ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ထိေတြ႔ႏိုင္သည့္ ဓါတု အဆိပ္အေတာက္မ်ားကို ေရွာင္ဖို႔ နည္းလမ္းရွာပါ။ က်န္းမာေသာ ဘ၀ေနထုိင္မႈပံုစံကို က်င့္ၾကံပါ။ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညႊတ္ေသာ အစားအေသာက္မ်ားကို စားသံုးျပီး ေလ့က်င့္ခန္းပံုမွန္လုပ္ျခင္းျဖင့္ အဆုတ္ကင္ဆာကို ကာကြယ္ပါ။
 
အဆုတ္ကင္ဆာေရာဂါသည္ ျဖစ္ပြားဖုိ႔ရန္ အခ်ိန္မ်ားစြာ ၾကာပါတယ္။ ျဖစ္ပြားႏိုင္ေခ် ျမင့္မားေစသည့္ အႏၱရာယ္အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ျပီး ကင္ဆာျပန္႔ပြားမႈကို ကာကြယ္ျခင္းသည္ သင့္ဘ၀တြင္ အဆုတ္ကင္ဆာျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ဖယ္ရွားႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
 
The Ladies News
ယခုေဆာင္းပါးကုိ The Ladies News Agency ၏ မိတ္ဖက္

hellosayarwon.com က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဆးပညာဝက္ဘ္ဆိုဒ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment