စင္ကာပူႏုိင္ငံရွိ တကၠသုိလ္မ်ားတြင္ Dr. Goh Keng Swee (GKS) Scholarship ျဖင္ ဘဲြ႔ႀကိဳတန္း ဝင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္

စကၤာပူႏုိင္ငံရွိ တကၠသုိလ္မ်ားတြင္ Dr. Goh Keng Swee (GKS) Scholarshipျဖင္ ဘဲြ႔ႀကိဳတန္း ဝင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။
 
Dr. Goh Keng Swee (GKS) Scholarship အား အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသရိွ နိုင္ငံ (၁၅)ခုမွ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္ျပီး ျမန္မာနိုင္ငံ လည္း အကံု်းဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
အဆိုပါ ပညာသင္ဆုျဖင့္ တက္ေရာက္ခြင့္ရမည့္ တကၠသိုလ္မ်ားမွာ National University of Singapore (NUS)၊Nanyang Technological University (NTU)၊Singapore Management University (SMU)ႏွင့္ Singapore University of Technology and Design (SUTD) တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
အဆိုပါ ေက်ာင္းမ်ားသို့ ဝင္ခြင့္ရရိွရန္ မိမိအစီအစဉ္ျဖင့္သာ ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ျပီး ေက်ာင္းတက္ေရာက္ခြင့္ ရရိွသူမ်ားကိုသာ ပညာသင္ဆု စိစစ္ေပးအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားရမည့္ ေနာက္ဆံုး ရက္မ်ားမွာ သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းမ်ားမွ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေန့ရက္မ်ားျဖစ္သည္။ ပညာသင္ဆုအား ၂၀၁၈ မတ္ ၁၅ရက္ေနာက္ဆုံး ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
ပညာသင္ဆုနွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေသးစိတ္အား ေအာက္ပါ https://abs.org.sg/dr-goh-keng-swee-scholarship တြင္ ဝင္ေရာက္ ၾကည့္ရႈနိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment