သဘာ၀သယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္းဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိေရးအဆို လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ အတည္ျပဳ

သဘာ၀သယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္း ဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိေရး ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အဆိုတစ္ရပ္ကို ႏို၀င္ဘာ ၂၃ ရက္ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးေနာက္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ကာ အတည္ျပဳခဲ့သည္။
 
ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ေဒၚသက္သက္ခိုင္၊ တင္သြင္းသည့္ “ျမန္မာႏိုင္ငံက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လမွာ အႀကိဳအဖြဲ႕ဝင္(Candidate) အေနျဖင့္ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည့္ Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) ဆိုသည့္ သဘာ၀ သယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္း ဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိေရး၊ ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ အဖြဲ႕ႀကီး၏ တိုက္တြန္းခ်က္ႏွင့္အညီ သဘာ၀ သယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္း က႑မွ ရရွိသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဝင္ေငြမ်ားကို ႏိုင္ငံသားမ်ားသို႔ ပြင့္လင္း ျမင္သာစြာ ခ်ျပၿပီး ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာရန္ပုံေငြသို႔ အလုံးစုံ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ေရး အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္ ေပးပါရန္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း” အဆိုကို လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ (၇)ဦးက ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားက မွတ္တမ္းအျဖစ္သာထားရွိရင္ တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း အဆိုရွင္က အတည္ျပဳ လိုျခင္းေၾကာင့္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ခဲ့ရာ ေထာက္ခံမဲ ၃၂၅ မဲ ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၆၈ မဲ ၊ ၾကားေန ၃ မဲ ျဖင့္ အႏိုင္ရရွိကာ အဆိုကို အတည္ ျပဳႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
 
အဆိုကို မဲခြဲဆုံးျဖတ္ျခင္းမျပဳမီ သတၱဳသယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္း က်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာန က ရွင္းလင္းရာ တြင္ EITI ထံ တင္မည့္ ဒုတိယအစီရင္ခံစာကို ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း၊ ယင္းအစီရင္ခံစာ တြင္ ၂၀၁၄-၁၅ ၊ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း သယံဇာတက႑မွ ရရွိသည့္ ၀င္ေငြမ်ားကို ေဖာ္ျပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ထည့္သြင္းေျပာ ဆို ခဲ့သည့္။
 
ထို႕အတူ ေက်ာက္စိမ္းက႑မွ ရရွိသည့္ တြင္း၀ခြန္ အပါအ၀င္ ၀င္ေငြ မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပမည္ျဖစ္ၿပီး၊ သစ္ေတာ က႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ပါ၀င္မည္ျဖစ္ကာ ျမန္မာ့ပုလဲ ထုတ္လုပ္ေရာင္း၀ယ္မႈ ကနဦး အခ်က္ အလက္မ်ား ကိုလည္း ေဖာ္ျပထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
ယင္းအဆိုႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတၱဳသယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္ စီမံဘ႑ာ ၀န္ႀကီးဌာနတို႔က လႊတ္ေတာ္တြင္ ရွင္းလင္းခဲ့ၿပီး အဆိုကို မွတ္တမ္းအျဖစ္ထားရွိရန္ တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း အဆိုရွင္က အတည္ျပဳလုိျခင္းေၾကာင့္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment