ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအတြက္ အာမခံေၾကးမ်ား တစ္ပါတည္း ေကာက္ခံႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအတြက္ အာမခံေၾကးမ်ား တစ္ပါတည္း ေကာက္ခံႏိုင္ရန္ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္း ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဦးျမင့္ေသာင္း ႏို၀င္ဘာ ၂၂ ရက္တြင္ ေျပာသည္။
 
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသာေအာင္က သက္တမ္းတိုးေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအတြက္ အာမခံေၾကး တစ္ပါတည္းေကာက္ခံႏိုင္ေရး ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္စပ္ေမးခြန္း အေနျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္ေတာင္းခံၿပီးေဆာင္ရြက္လွ်င္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ၾကာမည္ျဖစ္၍ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္း၍ ေဆာင္ရြက္ ေပး ေစလိုေၾကာင္းေမးျမန္းမႈအား ၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက ေျဖၾကားေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
ဦးသာေအာင္ေမးျမန္းသည့္ “အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ရိွ ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္၊ ကုန္းလမ္းပို႕ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန(က.ည.န)တြင္ သက္တမ္းတိုးေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအတြက္ အာမခံေၾကး တစ္ပါတည္းေကာက္ခံႏိုင္ေရးအတြက္ အာမခံေၾကးေကာက္ ယူသည့္ဌာန တြဲဘက္ဖြင့္လွစ္ထားရန္ အစီအစဥ္ ရိွ/မရိွ၊ မရိွပါက အျမန္ဆံုးေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္ မရိွပါက အဘယ္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ကို သိလိုေၾကာင္းကို လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျဖၾကားေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ ဆက္စပ္ေမးခြန္း အား ၀န္ႀကီးဦးျမင့္ေသာင္းကေျဖၾကားေပးခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္ သည္။
 
ကနဦး(ေထာက္ၾကန္႕) ၊ခရိုင္ရံုးအေရွ႕ပိုင္း၊ ခရိုင္ရံုးအေနာက္ပိုင္း၌ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကနဦး မွတ္ပုံတင္ျခင္း၊ ႏွစ္လဲသက္တမ္းတိုးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ လုပ္ငန္းအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္ အာမခံရံုးမ်ားဖြင့္လွစ္၍ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရိွသည္။ ေျမာက္ပိုင္ခရိုင္ရံုး (အင္းစိန္)တြင္ အာမခံရံုးဖြင့္လွစ္ေရးအတြက္ ျမန္မာ့အာမံခံလုပ္ငန္း(အင္းစိန္)ၿမိဳ႕နယ္၊ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာထံ သေဘာထားေတာင္းခံရာ၌ အေဆာက္အဦအက်ယ္ေပ (၂၀)ပတ္လည္ အခန္းေနရာရရိွပါက လာေရာက္ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားလာသည္။ ေျမာက္ပို္င္းခရိုင္ရံုး(အင္းစိန္)အေနျဖင့္ လက္ရိွရံုးဝင္းအေနအထားအရ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္း၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္မည္ဆိုပါက ေနရာေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တာဝန္ခံထံအေၾကာင္းၾကား ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္ရံုး(အင္းစိန္)တြင္ အာမခံရံုးဖြင့္လွစ္မည့္ကိစၥသည္ ကုန္းလမ္းပို႕ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမဟုတ္ဘဲ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းမွ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္သည္ဟုလည္း လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျဖၾကားေပးခဲ့သည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment