ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ား သိႏုိင္ရန္ RFID(Radio Frequency Identification Device) စနစ္ကို က်င့္သံုးရန္ ေဆာင္ရြက္ေန ဟု ဆုိ

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားနွင့္ ပတ္သက္ေသာ မွန္ကန္တိက်သည့္ အခ်က္ အလက္မ်ား သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕တြင္ ရွိေနေစေရး ႏွင့္ပတ္သက္၍ မီးပြိဳင့္မ်ားတြင္ CCTV မ်ားတပ္ဆင္ၿပီး ယာဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား သိရိွႏိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖြဲ႕ႏွင့္ညွိႏိႈင္း၍ RFID(Radio Frequency Identification Device) စနစ္ကို က်င့္သံုးရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္၊စက္မႈလက္ မႈႏွင့္ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ႏို၀င္ဘာ ၂၂ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ သဃၤန္းကၽြန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေနဘုန္း လတ္၏ ဆက္စပ္ေမးခြန္း ေမးျမန္းမႈအား ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ယင္းသို႕ထည့္သြင္း ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေနဘုန္းလတ္က “ရန္ကုန္တို္င္းေဒသႀကီး အတြင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မ်ား တဆင့္ဝယ္ယူၿပီးပါက မိမိနာမည္အမည္သို႕ အမည္ေျပာင္းလဲ ရာတြင္ အခြန္ေဆာင္ရျခင္းႏွင့္ ၾကန္႕ၾကာျခင္းမ်ား ရိွေနပါသျဖင့္ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ကားစီးေရ ၉ သိန္းေက်ာ္ရွိသည့္ အနက္ ၂ သိန္းေက်ာ္သာ အမည္ေပါက္ႏွင့္ ပိုင္ဆုိင္ေမာင္းႏွင္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ထိုသုိ႕ အမည္မေျပာင္း ၾကျခင္းေၾကာင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ ယာဥ္ စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းႏုိင္ေရးတို႕တြင္ အခက္အခဲမ်ား ရွိ ေနေၾကာင္း သို႕ပါ၍ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားနွင့္ ပတ္သက္ေသာ မွန္ကန္တိက်သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕တြင္ ရွိေနေစေရး မည္သို႕မည္ပံု ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရိွသည္ ကိုသိလိုပါေၾကာင္း’’ ေမးျမန္း မႈအား ၀န္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္က ျပန္လည္ ေျဖၾကားေပးခဲ့သည္။
 
“ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား မွတ္ပံုတင္ရာတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားသူ အမည္အား သြင္းကုန္ပါမစ္၊ အေရာင္းစင္တာ ဝယ္ယူခြင့္ လက္မွတ္တြင္ ေဖာ္ျပပါရိွ သည့္ အမည္၊ ေနရပ္လိပ္စာ အတုိင္းသာ မွတ္ပံုတင္ေပးေၾကာင္း၊ ယာဥ္မွတ္ပံုတင္ လုပ္ငန္းမ်ား သြက္လက္ျမန္ဆန္၍ လာေရာက္ ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား ေက်နပ္ႏွစ္သက္ ေစေရးအတြက္ လုပ္ငန္း လာေရာက္ ေဆာင္ရြက္သူ၏ မွတ္ပံုတင္(သို႕) ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္(သို႕) ဓါတ္ပံုပါရိွေသာ စိစစ္ေရးကတ္ တစ္ခုခုကိုသာ စိစစ္၍ မိတၱဴရယူ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရိွသည္။ ဤဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ေပးသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မွတ္ပံုတင္စာအုပ္ ကမ(၃) စာမ်က္ႏွာ(၁၃) သတိျပဳရန္ အခ်က္မ်ားတြင္ အမည္ေနရပ္ ေျပာင္းလဲလွ်င္ ေဆာလ်င္စြာ လာေရာက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ အမည္ေပါက္သူတြင္သာ တာဝန္ရွိသည္။ မွတ္ပံုတင္ထားသူသည္ ယာဥ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကိစၥအဝဝကို တာဝန္ခံသူသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ အသိေပးထားၿပီးျဖစ္၍ ယာဥ္ပိုင္ရွင္ မွန္ကန္ေစေရးႏွင့္ ေနရပ္လိပ္စာ မွန္ကန္ေစေရးအတြက္ ယာဥ္မွတ္ပံုတင္ထားသူတြင္သာ တာဝန္ရိွသည္ဟု မွတ္ယူရၿပီး ယာဥ္လက္ဝယ္ ပိုင္ဆိုင္သူသည္လည္း ယာဥ္မွတ္ပံုတင္ အမည္ေပါက္သူအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ရိွသူ ျဖစ္သည္။
 
ယာဥ္လက္ဝယ္ရိွသူမ်ားမွ အမည္ေျပာင္းလဲလိုပါက ျပည္တြင္း အခြန္ဦးစီးဌာနတြင္ အခြန္ေပးေဆာင္ေစၿပီး ၄င္းဌာနမွ ထုတ္ေပးသည့္ အခြန္ပံုစံ(၁)မူရင္းပါရိွလွ်င္ ယာဥ္စစ္ေဆးၿပီး အမည္ေျပာင္းလဲျခင္းအား ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရိွေၾကာင္း၊ ယာဥ္လက္ဝယ္ရိွသူမ်ား အေနျဖင့္ အမည္မေျပာင္းရျခင္း အေၾကာင္းရင္းမွာ အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ ေငြေၾကး အခက္အခဲမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဌာနအေနျဖင့္ ကနဦးမွတ္ပံုတင္ထားသူ အမည္၊ အမည္ေျပာင္းလဲ၍ မွတ္ပံုတင္ထား သူမ်ားအား Computerize System ျဖင့္ စနစ္တက် မွတ္တမ္း ထိန္းသိမ္းထားၿပီး၊ ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးမ်ားမွလည္း မိမိရပ္ကြက္၊ ၿမိိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ ေနအိမ္မ်ားတြင္ ပိုင္ဆိုင္ေသာယာဥ္မ်ား၏ စာရင္းမ်ားကို မွတ္တမ္းေကာက္ယူထားရိွပါကလည္း ယာဥ္လက္ဝယ္ရိွသူပိုင္ရွင္မ်ားအား အနီးစပ္ဆံုးသိရိွႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း’’ ၀န္ႀကီးက ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ ဆက္စပ္ေမးခြန္း အေနျဖင့္ ေမးခြန္းပါ ျပႆနာမ်ားကို ေျပလည္ေစရန္မွာ ျပည္ေထာင္စုအခြန္စနစ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေနပါေသာေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ တစ္စံုတစ္ရာ ညိွႏိႈင္းရန္ အစီအစဥ္ရိွ/မရိွေမးျမန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
 
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment