စတုတၳအႀကိမ္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္နိုင္ငံ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မ်ား လုံျခဳံေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဗဟိုအဆင့္ အစည္းအေဝး ပူးတြဲသတင္းထုတ္ျပန္

စတုတၳအႀကိမ္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္နိုင္ငံ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မ်ား လုံျခဳံေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဗဟိုအဆင့္ အစည္းအေဝး ပူးတြဲသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္လုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
အဆုိပါထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ -
 
၁။ စတုတၳအႀကိမ္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္နိုင္ငံနယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ႕ မ်ားလုံျခဳံေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဆိုင္ရာ ဗဟိုအဆင့္ အစည္းအေဝးကိုေနျပည္ေတာ္၊ သဂၤဟဟိုတယ္၊ Grand Ballroom II တြင္ ၁၃၀၀ နာရီမွ ၁၇၀၀ နာရီအထိက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ ပါ သည္။ အစည္းအေဝးကို ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ရဲဦးစီးအရာရွိခ်ဳပ္ ရဲမွဴး ခ်ဳပ္ မ်ိဳးေဆြဝင္း ဦးေဆာင္၍ နိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ဌာန၊ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္ သမား၊ လူဝင္မွုႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာနတို႔မွ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိႀကီးမ်ား ၁၇ ဦးပါဝင္ ေသာ အဖြဲ႕ျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံဘက္မွ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕၊ ညႊန္ၾကားေရး မွဴးခ်ဳပ္ Mr. Abul Hossain, ndc, psc, P Engႏွင့္ ကိုယ္စား လွယ္အဖြဲ႕ ၁၄ ဦးတို႔ တက္ ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
 
၂။ အစည္းအေဝးတြင္ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ သေဘာတူညီခဲ့ပါသည္။
 
(က) ႏွစ္နိုင္ငံနယ္စပ္ေဒသတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ ရွိေသာ နယ္ျခား ေစာင့္တပ္ဖြဲ႕ မ်ားအၾကား ဗဟိုအဆင့္အစည္းအေဝးအား တစ္ႏွစ္လ်င္တစ္ႀကိမ္ အလွည့္က် အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပရန္၊ ကြပ္ကဲေရးမွူးအဆင့္ အစည္းအေဝးအား ေကာ့ဘဇားႏွင့္ ေမာင္ေတာတို႔ တြင္ ၆ လလ်င္ တစ္ႀကိမ္ အလွည့္က် အိမ္ရွင္အျဖစ္ က်င္းပရန္၊ နည္းဗ်ဴဟာ အဆင့္ အစည္းအေဝးအားနယ္စပ္ေဒသ၌ ၃ လလ်င္ တစ္ႀကိမ္ အလွည့္က် အိမ္ရွင္အျဖစ္ က်င္းပရန္၊ တပ္ရင္းမွူးအဆင့္ အစည္း အေဝးအား လစဥ္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားရန္ႏွင့္ တပ္ခြဲမွူးအဆင့္ (BOP) အဆင့္ ေတြ႕ဆုံမွုအားလိုအပ္ခ်က္အေပၚ မူတည္၍ႏွစ္နိုင္ငံနယ္စပ္တြင္ ေနရာသတ္မွတ္၍ ေဆာင္ရြက္ရန္
 
(ခ) ယခုက်င္းပသည့္အစည္းအေဝးကို ယခင္သေဘာတူညီခဲ့သည့္အတိုင္း ႏွစ္စဥ္ အလွည့္က်နိုင္ငံမွ အိမ္ရွင္အျဖစ္လက္ခံက်င္းပရန္ႏွင့္ အစည္းအေဝးအား ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္နိုင္ငံနယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မ်ား ဗဟိုအဆင့္အစည္းအေဝး ဟု သတ္မွတ္ရန္
 
(ဂ) ႏွစ္နိုင္ငံနယ္စပ္ေဒသတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ မွုခင္းဆိုင္ရာျပႆနာမ်ား၊ တရားခံ ေျပးမ်ား၊ ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕မ်ား တိုက္ဖ်က္ ေရးကိုအေလးထား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ႏွင့္ ARSA ႏွင့္ တရားခံေျပးမ်ား ဖမ္းဆီးေဖာ္ထုတ္ေရးသတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ဖလွယ္ေရးတို႔အတြက္ ဆက္သြယ္မွု စနစ္တစ္ခုထူေထာင္ရန္
 
(ဃ) ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ဆက္ဆံေရး႐ုံး(BLO)မ်ားထူေထာင္ျခင္းတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ ဘက္မွ ေမာင္ေတာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံဘက္မွ တက္ကနက္(ဖ္) တြင္ လည္းေကာင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလေနာက္ဆုံးထား၍ ဖြင့္လွစ္နိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ရန္
 
(င) ႏွစ္နိုင္ငံနယ္စပ္အား တရားမဝင္ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္မွုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္ဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးကိုစံလုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ရပ္ ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ေရးေဆာင္ရြက္ရန္
 
(စ) ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွစ္နိုင္ငံ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးအဆင့္ အစည္းအေဝးတြင္ သေဘာတူညီ ခဲ့ေသာအဆင့္ ၃ ဆင့္တြင္ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံသူ အရာရွိမ်ား ထားရွိ၍ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မွု၊ သတင္းအခ်က္အလက္ဖလွယ္မွုတို႔ကို ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္
 
(ဆ) ႏွစ္နိုင္ငံနယ္ျခား ေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအခ်င္းခ်င္းယုံၾကည္မွု တည္ေဆာက္နိုင္ေရးအတြက္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ား အျပန္အလွန္လည္ပတ္ျခင္း၊ အားကစားပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း၊ ယဥ္ေက်းမွုဖလွယ္ျခင္း၊ ဘာသာစကားသင္ၾကားျခင္းတို႔ကို ႏွစ္ဖက္ ညႇိႏွိုင္း၍ ေဆာင္ရြက္သြားရန္
 
(ဇ) ပဥၥမအႀကိမ္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မ်ားဗဟိုအဆင့္ အစည္း အေဝးကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလပထမပတ္အတြင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံက အိမ္ရွင္ အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပနိုင္ေရးႏွစ္ဖက္ညႇိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္ရန္
 
(ဈ) ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံနယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔ အေနျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသတစ္ေလၽွာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူေျဖရွင္းနိုင္ေရး ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားအား အတူတကြလုပ္ေဆာင္သြားရန္-
 
(၁) ႏွစ္နိုင္ငံနယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕တို႔အေနျဖင့္ လူကုန္ကူးမွုႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား တရားမဝင္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မွုအား တားဆီးေရးအတြက္ သတင္း အခ်က္အလက္ ဖလွယ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုကဲ့သို႔ေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မွု အႏၲရာယ္မ်ားအားဟန္႔တားေရးအတြက္ နယ္စပ္ေဒသတြင္ ခ်စ္ခင္ ရင္းႏွီးစြာ ပူးေပါင္း၍ ေဆာင္ရြက္သြားရန္
 
(၂) ႏွစ္နိုင္ငံနယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ႕တို႔ အေနျဖင့္ စိတ္ႂကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပား သယ္ေဆာင္ ေရာင္းဝယ္မွုမ်ားအားတိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားရန္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ဖလွယ္ရန္
 
(၃) နယ္စပ္ေဒသတစ္ေလၽွာက္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေစေရးအတြက္ႏွစ္ဘက္စလုံးမွ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ရန္
 
၃။ အစည္းအေဝးအၿပီးတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံဘက္မွ ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ဆုံးရရွိထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးေပးရမည့္ အၾကမ္းဖက္ သမားတရားခံေျပးမ်ားအမည္စာရင္းမ်ားကိုဓာတ္ပုံမွတ္တမ္းႏွင့္တကြ ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္နိုင္ငံ၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားထံ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ၿပီး အျမန္ဆုံးစုံစမ္း ေဖာ္ထုတ္လႊဲေျပာင္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံဘက္မွလည္း ၎တို႔ နိုင္ငံအေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား တိုက္ဖ်က္ေရးကို အေလးထားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံေျမေပၚတြင္ မည္သည့္ အၾကမ္း ဖက္သမား တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမၽွ လက္ခံထားမည္မဟုတ္ပါေၾကာင္း၊ ARSA အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအျပင္ အျခားအမွုမ်ားမွ တရားခံေျပးမ်ားကိုလည္း စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္၍ ျမန္မာနိုင္ငံဘက္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားထံ အေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္း၊ သတင္း အခ်က္အလက္ဖလွယ္ျခင္းတို႔ကို အေလးထား ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ႏွစ္နိုင္ငံနယ္စပ္ေဒသတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ ႏွစ္နိုင္ငံ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔ အခ်င္းခ်င္း ညီရင္းအစ္ကိုခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမွုျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုကို ျမႇင့္တင္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။
 
၄။ ယခုနယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအၾကား ဗဟိုအဆင့္ အစည္းအေဝးတြင္ ေဆြးေႏြး သေဘာတူခဲ့သည္မ်ားအား ထိေရာက္လၽွင္ျမန္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ ႏွစ္ဖက္စလုံးမွ သေဘာတူညီခဲ့သည္ဟု ထုတ္ျပန္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment