အၾကမ္းဖက္ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ခိုင္မာသည့္ ရပ္တည္ခ်က္ေၾကာင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေျပာၾကား

ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္က စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ခိုင္မာသည့္ ရပ္တည္ခ်က္ေၾကာင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံကို ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က စက္တင္ဘာ ၆ ရက္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အိႏၵိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕လာေရာက္စဥ္အတြင္း ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အိႏၵိယကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအၾကား ႏွစ္ဉီးႏွစ္ဖက္ပါဝင္သည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး၊ ယင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားအားလုံးသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအတြက္အက်ိဳးရွိသည္ဟုလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာသည္။

ႏွစ္ဖက္ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖင့္ ေဒသတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈကို ရရွိေစႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈသည္ အေရးအႀကီးဆုံးျဖစ္သည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈမရွိပါက ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ တာရွည္ခံမည္မဟုတ္ဘဲ ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈမရွိပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးသည့္ တာရွည္ခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ယင္းတုိ႔သည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အျပန္အလွန္ အမွီျပဳေနသည္ဟုလည္းေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာသည္။

ထို႕အတူ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ အကူ အညီေပးခဲ့သည့္ နယ္ပယ္မ်ားစြာရွိၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည့္ နယ္ပယ္ မ်ားလည္း အမ်ားအျပားရွိသည္ကို သိေၾကာင္း၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ေရးတြင္ အေတြ႕အႀကဳံေကာင္းမ်ားရွိသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္ကို ေျပာၾကားလိုေၾကာင္း၊ မိမိိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရးသည္ အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနသည္ဟုလည္းေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာသည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္းရွိသည့္ ဒီမိုကေရစီ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား အားေကာင္းလာေအာင္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ မိမိတို႔ႏွင့္ပူးေပါင္းရန္ အၿမဲစိတ္အား ထက္သန္သည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မိုဒီ၏ ခရီးစဥ္သည္ ေခတ္သစ္တစ္ရပ္ကို ဖြင့္လွစ္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးမႈသည္ အၿမဲတမ္းေကာင္းမြန္ေနေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၇၀ က လြတ္လပ္ေရးရရွိခ်ိန္တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ရွိရင္းစြဲ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးမႈကို ပိုမိုခိုင္မာ အားေကာင္းလာေစေရး လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္ဟုလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာသည္။

ႏွွစ္ႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရး လႈပ္ရွားမႈသည္ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ႏႊယ္မႈရွိၿပီး၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလုံး၏ ထိုသို႔နီးစပ္မႈကို ဆယ္စုႏွစ္ ၇ ခုၾကာ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ထင္ေၾကာင္း။ အနာဂတ္တြင္လည္း ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း သြားႏိုင္မည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။


The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment