ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးမ်ား ယေန႔ သမၼတအိမ္ေတာ္တြင္ အစည္းအေ၀း က်င္းပၿပီး အေနာက္စည္းရုိးအေရး ေဆြးေႏြး အဓိကေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ခဲ့ၾကသည္မ်ား

နယ္စပ္ျခံစည္းရိုးပ်က္စီးေနသည့္ေနရာတြင္ အျမန္ဆုံးျပဳျပင္ျခင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိရာ ျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ ျခံစည္းရိုးကာရန္ က်န္ရွိသည့္ေနရာမ်ားကိုအဆင့္မီလုံျခဳံစြာ အျမန္ဆုံး ကာရံျခင္း တို႕ကို ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ရန္၊

ျခံစည္းရိုးကာျခင္းအတြက္ လိုအပ္သည့္ဘ႑ာေငြအား ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရက ခ်က္ခ်င္းျဖည့္ဆည္းေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊

နယ္စပ္ျခံစည္းရိုးလုံျခဳံမႈ အားနည္းသည့္ေနရာမ်ားတြင္ လုံျခဳံေရး တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား လုံေလာက္စြာတိုးျမွင့္ ခ်ထားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊

အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ ပါဝင္သူမ်ားကိုဥပေဒႏွင့္အညီ ေဖာ္ထုတ္ အေရးယူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊

ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္းဘာသာ၊ လူမ်ဳိးမခြဲျခားဘဲလူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈ ဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားေပးအပ္လ်က္ ရွိျပီး ဆက္လက္၍လည္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း
စသည္ျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုဝိုင္းဝန္းေဆြးေႏြးၾကသည္။

Photo- သမၼတရံုး

The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment