ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အမွတ္၊ ၄/၂၀၁၇ ၁၃၇၉ ခုႏွစ္၊ ေတာ္သလင္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁ ရက္ ( ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္ )

၁။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လအတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ေမာင္ေတာေဒသတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၎ေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း အခမ္းအနားကို ယေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

၂။ အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားက ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ေနာက္ဆုံးအေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားက ဝိုင္းဝန္းေဆြးေႏြး ၫွိႏႈိင္းတိုင္ပင္ခဲ့ၾကၿပီး ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္သြားမည့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အႀကံျပဳတင္ျပခဲ့ၾကပါသည္။

၃။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္႐ုံးအေနျဖင့္လည္း စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ “ARSA အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈသတင္းႏွင့္ မလိုလားအပ္ေသာ ပဋိပကၡမ်ား မျဖစ္ေပၚေရးအတြက္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္” ကို ထုတ္ျပန္ထားခဲ့ၿပီး ျပည္သူမ်ား လုံၿခဳံေရးသတိရွိေစရန္ႏွင့္ ေသြးထိုးလႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္တားဆီးၾကရန္ တိုက္တြန္းထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။

၄။ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ႏိုင္မႈ အလားအလာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆာင္႐ြက္ဖြယ္ရာရွိသည္မ်ားကို လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ႀကိဳတင္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။ အလားတူယုံၾကည္မႈ အစြန္းေရာက္သူတို႔က ျပည္သူအမ်ား စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို အသုံးခ်၍ ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာပါက လုံၿခဳံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ထိေရာက္စြာ ဟန္႔တား၍ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္လာပါက တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူသြားရန္လည္း လမ္းၫႊန္ထားခဲ့ပါသည္။

၅။ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ လုံၿခဳံေရးသတိရွိေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးတို႔သည္ အဓိကအက်ဆုံးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ပါ၍ ျပည္သူမ်ားအားလုံးက တရားဥပေဒႏွင့္အညီ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကိုကူညီပံ့ပိုးေပးႏိုင္ၾကပါရန္ အသိေပးတိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment