ေရရွည္တည္တံ့ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္(Sustainable Agriculture) ျဖစ္တည္ရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ဆုိ

လယ္ယာက႑တြင္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္(Sustainable Agriculture) ျဖစ္တည္ရန္ ေတာင္သူမ်ားလိုက္ပါ ေဆာင္႐ြက္မႈကို အရွိန္အဟုန္ ျမႇင့္တင္ရန္ မူဝါဒ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္အေကာင္ အထည္ ေဖာ္မႈကို ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဒု-ဝန္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္ က ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ လြိဳင္ေကာ္ မဲဆႏၵနယ္မွ ေဒါက္တာ ခင္စည္သူက ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းစနစ္ျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ား စြာ ေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားကို ၎တို႔၏ ဆင္းရဲတြင္းမွ လြတ္ေျမာက္ရန္၊ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈမွ ကာကြယ္ရန္၊ လယ္ယာေျမ ပဋိပကၡျဖစ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္၊ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း ေတာင္ယာ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း စနစ္အား အစားထိုး ရန္အတြက္ ခိုင္မာ က်စ္လစ္ေသာ မူဝါဒ၊ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ စီမံကိန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းခဲ့မႈကို ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ယင္းသို႕ ထည့္သြင္းေျပာ ဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
 
ယခုအခါ လယ္ယာက႑တြင္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္ (Sustainable Agriculture)ျဖစ္တည္ရန္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ တိုးတက္ျခင္းႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းျခင္း နည္းစနစ္တို႔ကို ယွဥ္တြဲေဖာ္ေဆာင္ၿပီး စီးပြားေရး တြက္ေခ်ကိုက္၍ ေတာင္သူ အလြယ္ တကူ လိုက္ပါ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေသာ နည္းစနစ္မ်ား ဥပမာ-ေျမဆီလႊာ ထိန္းသိမ္းေရး နည္းစနစ္ျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း (Conservation Agriculture)၊ သီးႏွံသစ္ေတာ ေရာေႏွာ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း (Agroforestry) စသည္တို႔ကို ပညာေပး ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၿပီး ေတာင္သူမ်ားလိုက္ပါ ေဆာင္႐ြက္မႈကို အရွိန္အဟုန္ ျမႇင့္တင္ရန္ မူဝါဒ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္မႈကို ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာသည္။
 
ထို႕အတူ သီးႏွံအစားထိုး စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ေသာ စက္မႈလယ္ယာဦးစီးဌာန မွ မူးယစ္ေဆးဝါး ပေပ်ာက္ေရး စတုတၳ(၅)ႏွစ္ စီမံကိန္းေဆာင္႐ြက္သည့္ ႏွစ္အတြင္း ရွမ္းျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္ တို႔တြင္ ကုန္းျမင့္ေဒသ လယ္ယာေျမေဖာ္ထုတ္ေရးအား ၂၀၁၄-၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ဌာနအစီအစဥ္ျဖင့္ ၇၅၀ ဧက၊ ေတာင္သူ အစီအ စဥ္ျဖင့္ ၃၀၀ ဧက ႏွစ္ရပ္ေပါင္း ၁၀၅၀ ဧက၊ ၂၀၁၅-၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ဌာနအစီအစဥ္ျဖင့္ ၈၅၀ ဧက၊ ၂၀၁၆-၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ဌာနအစီအစဥ္ျဖင့္ ၈၈၄.၉၂ ဧကႏွင့္ ေတာင္သူ အစီအစဥ္ျဖင့္ ၇၆၅ ဧက ႏွစ္ရပ္ေပါင္း ၁၆၄၉.၉၂ ဧကတို႔ကို ႏွစ္အလိုက္ ေဖာ္ထုတ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။
 
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသစ္ တာဝန္ယူသည့္ ကာလအတြင္း ျပည္နယ္သုံးခုတြင္ ကုန္းျမင့္လယ္ယာေျမ ၁၆၅၀ ဧက ေဖာ္ထုတ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးၿပီးျဖစ္၍ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရး ႏွစ္တြင္လည္း ျပည္နယ္ခြင့္ျပဳ ရန္ပုံေငြအရ ျပည္နယ္ သုံးခုတြင္ ကုန္းျမင့္လယ္ယာေျမ ၁၃၄၈ ဧက ေဖာ္ထုတ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္းလည္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္က ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
ေဇာ္မင္းထြန္း
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment