အင္းေတာ္ႀကီးအိုင္ေဒသ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ တရားမဝင္ ေရႊတူးေဖာ္မႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ တားဆီးကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္

အင္းေတာ္ႀကီးအိုင္ေဒသ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ တရားမဝင္ ေရႊတူးေဖာ္မႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ တားဆီး ကာကြယ္ ႏိုင္ရန္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမည့္ စီမံခ်က္ေရးဆြဲၿပီး နယ္ေျမေဒသ လံုၿခံဳေရး အေျခအေနအရ ကခ်င္ျပည္ နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ လံုၿခံဳေရး အစီအမံရယူကာ ဌာနဆိုင္ရာ ပူးေပါင္း အဖြဲ႕ႏွင့္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး NGO အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္လည္း လိုအပ္ေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီး ဦးအုန္းဝင္းေမလ ၃၁ ရက္ တြင္ေျပာသည္။
 
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ မိုးညႇင္း မဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚစန္းစန္းအိ က အင္းေတာ္ႀကီးအိုင္ ပတ္ဝန္းက်င္ အတြင္း ေရႊတူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္ေနမႈကို မည္ကဲ့သို႔ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည္ကုိ သိလိုေၾကာင္း ေမးျမန္းမႈကို ၀န္ႀကီးက ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
 
ေနျပည္ေတာ္ရွိ သစ္ေတာဦးစီးဌာန႐ံုးခ်ဳပ္၌ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၂ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေဒသတြင္ ေရႊတူးေဖာ္မႈ ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ အင္းေတာ္ႀကီးကန္အတြင္း ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ေလ်ွာ့ခ်ႏိုင္ေရး ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ INGO မ်ား၊ ပုဂၢလိကအဖြဲ႕မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စုစုေပါင္း ၃၀ ဦး တက္ေရာက္ၾကၿပီး ေဆြးေႏြး အႀကံျပဳခ်က္ ၁၄ ခ်က္ကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ၁၄ ခ်က္သည္ တရားမဝင္ေရႊတူးေဖာ္မႈကို ေဒသခံျပည္သူလူထုႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ကာကြယ္ႏုိင္ေရး အတြက္လည္း တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ အေထာက္ အကူျပဳမည္ ျဖစ္သည္ဟု ၀န္ႀကီးက ထည့္သြင္းေျဖၾကားခဲ့သည္။
 
The Ladies News
 
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment