ကမၻာ႔ေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ စြပ္စြဲခံရမႈမ်ားေၾကာင့္ ရက္ေပါင္း ၉၀ ဆုိင္းင့ံျပစ္ဒဏ္ ခံရဖြယ္ရွိေန

ကမၻာ႔ေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒  ဆပ္ဘလတၱာမွာ ရက္ေပါင္း ၉၀ ဆိုင္းငံ့ ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈမ်ား ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း ၄င္း၏ အၾကံေပး မွ ေျပာဆုိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္ ။ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးမွ ဘလတၱာကို မႈခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ႏွင့္အညီ အမႈဖြင့္ တရားစြဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္  ကမၻာ့ေဘာလံုး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္  ကုိယ္က်င့္တရားဆုိင္ရာ ေကာ္မတီက ဘလတၱာကို ဆိုင္းင့ံျပစ္ဒဏ္မ်ား ေပးရန္အတြက္ မွတ္ခ်က္ခ်မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ဘလတၱာသည္ ေဘာလံုးအဖ႔ြဲခ်ဳပ္အတြင္း အက်င့္ပ်က္ လာဘ္စားမႈမ်ား ၊ ဆိုးရြားေသာ စာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုမႈအျပင္ ဥေရာပ ေဘာလံုးအဖ႔ြဲခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ပလာတီနီကို ေငြေၾကးမ်ား ေပးမႈေၾကာင့္ စြပ္စဲြမႈမ်ိဳးစံု ေတြ႕ၾကံဳေနရေၾကာင္း သတင္းမ်ားက ဆုိသည္ ။ ကမၻာ့ေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ကိုယ္က်င့္တရား ဆုိင္ရာ ေကာ္မတီကမူ ဘလတၱာကို ပိတ္ပင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုလ်က္ရွိေနျပီး လာမည့္ ရက္ပိုင္းအတြင္း ပိတ္ပင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း ရိွမရွိဆိုေသာ အခ်က္ကို ဆံုးျဖတ္ဖြယ္ ရွိေနသည္ ။

ဥေရာပေဘာလံုးအဖ႔ြဲခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ျဖစ္သူ ပလာတီနီက  ၄င္းကို ေပးေခ်ခဲ့ေသာ ေငြမ်ားမွာ တရား၀င္ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိထားသလို ဘလတၱာႏွင့္ ၄င္း၏ ေရွ႕ေနျဖစ္သူကလည္း ၄င္းတို႔မွာ ေဘာလံုးအဖ႔ြဲခ်ဳပ္ အတြင္း မွားယြင္းေသာ လုပ္ရပ္မ်ား မလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆုိလ်က္ရွိေနသည္ ။ ဘလတၱာက ၄င္းမွာ မွားယြင္းေသာ လုပ္ရပ္မ်ား လုပ္ခဲ့မည္ဆိုပါက သက္ေသျပရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း သက္ေသျပႏုိင္မႈ မရွိၾကေၾကာင္း ေျပာဆုိမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားသည္ ။ သို႔ေသာ္လည္း ဘလတၱာနွင့္ ကြန္ကာကပ္ဖ္ ေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ေဟာင္း ဂ်က္၀ါနာ တုိ႔မွာ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ႐ုပ္သံလႊင့္ခြင့္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္မႈမ်ားတြင္ မ႐ိုးသားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ၊ ဆြစ္ဇာလန္ ေရွ႕ေနမ်ားက ဘလတၱာမွာ ေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အတြင္း အက်င္ပ်က္ လာဘ္စားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဆုိေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို စံုစမ္းလ်က္ရွိေနျပီး ျပင္သစ္ႏုိင္ငံက သတင္းအခ်က္လက္မ်ား ေပးလ်က္ရွိေနေသာ္လည္း သက္ေသ မရွိေသးေၾကာင္း သတင္းမ်ားက ဆုိသည္ ။ ဘလတၱာမွာ ယခုႏွစ္ ေမလက က်င္းပခဲ့ေသာ ေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သက္တမ္း  ၅ ႀကိမ္ ဆက္တုိက္ အႏိုင္ရၿပီးေနာက္ အက်င့္ပ်က္ လာဘ္စားမႈ ျပသ၁နာမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ရာ ဇြန္လ ၂ ရက္ေန႔က ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ရန္ ဆံုးျဖတ္မႈမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္ ။

သတင္း - ေဇာ္မင္းဦး

The Ladies News Journal

Vote: 
No votes yet

Add new comment