ဒုတိယအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္ အသီးသီး၏ (၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ား ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ၂၉ ရက္ တြင္ စတင္က်င္းပမည္

ဒုတိယအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္ အသီးသီး၏(၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမ်ားကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ၂၉ရက္တြင္ စတင္က်င္းပမည္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမ်ား က်င္းပေရးဗဟိုေကာ္မတီႏွင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား၏ လုပ္ငန္းၫွိႏႈိင္း အစည္းအေဝး အမွတ္စဥ္(၂/၂၀၁၉) ထုတ္ျပန္ခ်က္အရသိရသည္။
 
ယင္းလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ျပည္ေထာင္စု၏ ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြ ခြဲေဝသုံးစြဲေရးဥပေဒၾကမ္းကို ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းႏိုင္ေရး ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ(၂၀၀၈ခုႏွစ္) ျပင္ဆင္ေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးတြင္ ေဆာင္႐ြက္ေန ဆဲျဖစ္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ အျခားေသာလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစားေပးအလိုက္ ေဆာင္႐ြက္ သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ဗဟိုေကာ္မတီႏွင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားက သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းတာဝန္ အလိုက္ ေဆြးေႏြးၫွိႏႈိင္းၿပီး ေပါင္းစပ္ေဆာင္႐ြက္ ပါက ယခင္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမ်ားကဲ့သို႔ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
အဆိုပါအစည္းအေဝးသို႔ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဒုတိယနာယက၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးထြန္းေအာင္ (ခ)ဦးထြန္းထြန္းဟိန္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအးသာေအာင္၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္႐ုံးအသီးသီးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
 
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment