လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ လူႀကီးမ်ား၏အမွားမ်ားကုိ သင္ခန္းစာ ယူၿပီး အေတြးသစ္အျမင္သစ္မ်ားျဖင့္ စိန္ေခၚမႈ အဟန္႔အတား အခက္အခဲ မ်ားကို ေက်ာ္လႊားနိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ၾကေစ လို

လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ လူႀကီးမ်ား၏အမွားမ်ားကုိ သင္ခန္းစာ ယူၿပီး အေတြးသစ္အျမင္သစ္မ်ားျဖင့္ စိန္ေခၚမႈ အဟန္႔အတား အခက္အခဲ မ်ားကို ေက်ာ္လႊားနိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ၾကေစ လိုေၾကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက မတ္လ ၂၂ ရက္တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။
 
ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ အတြင္းရွိ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ လူငယ္မ်ား လူငယ္ ေရးရာမူ၀ါဒဆိုင္ရာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
၀င္းျမတ္ေအးက လူငယ္ေရးရာမူဝါဒကုိ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရသစ္ လက္ထက္ ရက္ (၁၀၀) စီမံခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး လူငယ္ထုအတြင္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိရာ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ လူငယ္မ်ားအပါအဝင္ လူငယ္မ်ားအားလံုး သိရွိေစရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ လူငယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးျမွင့္တင္ေပး ရန္ႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳး တိုးတက္မွဳမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ အစိုးရတြင္ တာ၀န္ရွိ သည့္အတြက္ မိမိတို႔အစိုးရ လက္ထက္တြင္ လူငယ္မူ၀ါဒ ေပၚေပါက္ ရန္ အားထုတ္ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
 
ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံ တည္ေထာင္ရန္ ဦးတည္ ေဆာင္ရြက္သည့္ အခ်ိန္တြင္ လူငယ္ေရးရာမူ၀ါဒကို အေျခခံကာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ လူငယ္မ်ားအားလံုးသာ တူညီမွ်ခံစားရရွိႏိုင္ေရး အေရးၾကီး ေၾကာင္း၊ လူငယ္ေရးရာ မူဝါဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ေရးဆြဲေနၿပီး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ကာ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူငယ္မ်ား ရသင့္ ရထုိက္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ မႈမ်ား အျပည့္အ၀ ရရွိေစရန္ လူငယ္မ်ား အပါအဝင္ မိသားစုဝင္မ်ား၊ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား အားလံုး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္နိုင္ငံ လံုး ရွိလူငယ္မ်ား သာတူညီမွ်ခံစာရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ လူငယ္ေရးရာ မူ၀ါဒတြင္ ပါဝင္ေသာ က႑ (၁၆)ရပ္မွ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ သင့္ေသာ လူငယ္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း၊ လူငယ္ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လူငယ္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး၊ လူငယ္ႏွင့္ အားကစားက႑မ်ားတြင္ ထဲထဲ၀င္၀င္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊လည္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment