သတ္မွတ္ကာလ (၄) ႏွစ္ေက်ာ္လြန္သည္အထိ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ျခင္း မရွိသည့္ ေျမလြတ္ေျမလပ္ ေျမ႐ိုင္း (၁၁၆၇၁၇၆ ဒသမ၂၇) ဧက ျပန္လည္သိမ္းဆည္း

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္ သည့္ဥပေဒ (၂၀၁၈ ခုႏွစ္) အား ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ က ျပင္ဆင္ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ဥပေဒပါ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အညီ လုပ္ငန္းမ်ား ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ နည္းဥပေဒမ်ားကိုလည္း လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္ ျပင္ဆင္ဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္း ယေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီခြဲအခ်ိန္က စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး႐ုံး၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး ဗဟိုေကာ္မတီ၏ ၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးတြင္ ဗဟိုေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သူက ေျပာၾကားခဲ့ ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။
 
အစည္းအေဝးသို႔ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး ဗဟိုေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သူ၊ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းႏွင့္ ဗဟိုေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား စုံညီစြာတက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။
 
ဆက္လက္၍ ဗဟိုေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္ႏိုင္ဦး က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္ေသာ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒ (၂၀၁၈ ခုႏွစ္)ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လည္းေကာင္း၊ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ားအား က႑အလိုက္ ရွင္းလင္းတင္ျပရာ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး ဗဟိုေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ဝိုင္းဝန္းေဆြးေႏြး ဆုံးျဖတ္ၾကသည္။
 
ယေန႔က်င္းပေသာ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး ဗဟိုေကာ္မတီ၏ ၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးတြင္ စည္းကမ္းခ်က္ သတ္မွတ္ကာလ (၄)ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ၿပီးခ်ိန္အထိ ေျမျပင္အမွန္တကယ္ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ထားေသာ ေျမဧရိယာအေပၚ ခြင့္ျပဳအမိန္႔စာအသစ္ ထုတ္ေပးႏိုင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ေျမလြတ္ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္း မ်ားတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အသုံးျပဳခြင့္ ေလၽွာက္ထားျခင္းအေပၚ ကန္႔ကြက္လႊာတင္သြင္းျခင္းအားစိစစ္ရန္ သီးျခားအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လည္းေကာင္း၊ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး ဗဟိုေကာ္မတီ၏ (၁၀/၂၀၁၈)၊ (၁၂/၂၀၁၈) အစည္းအေဝး ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအရ ျပန္လည္စိစစ္ရန္ အေၾကာင္းၾကားထားျခင္းမ်ား အေပၚ ျပန္လည္ တင္ျပ လာသည့္ လုပ္ငန္းစာတြဲႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လည္းေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ျပန္ၾကား လာသည့္ လုပ္ငန္းစာတြဲႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လည္းေကာင္း ေဆြးေႏြးေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကသည္။
 
ယခင္ဗဟိုအဖြဲ႕က ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး သတ္မွတ္ကာလ (၄) ႏွစ္ေက်ာ္လြန္သည္ အထိ ေဖာ္ထုတ္စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ျခင္း မရွိသည့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္းမ်ား သိမ္းဆည္းမႈအျဖစ္ ယေန႔အထိ ၁၁၆၇၁၇၆ ဒသမ ၂၇ ဧက (ဧကတစ္ဆယ့္တစ္သိန္းေက်ာ္) ျပန္လည္သိမ္းဆည္းၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။။
 
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment