ဆက္သြယ္ေရးတာ၀ါတိုင္ ၂၄၀ အတြက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွ ယခုအခ်ိန္အထိ သစ္ေတာေျမငွားရမ္းခ စုစုေပါင္း ၁၃၄၅၂ သိန္းအားႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ေပးသြင္းခဲ့ၿပီးျဖစ္

ဆက္သြယ္ေရးတာ၀ါတိုင္ ၂၄၀ အတြက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွ ယခုအခ်ိန္အထိ သစ္ေတာေျမငွားရမ္းခ စုစုေပါင္း ၁၃၄၅၂ သိန္းအားႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ေပးသြင္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္ေရး ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးအုန္းဝင္းက ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္တြင္ေျပာၾကားသည္။
 
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ မင္းတုန္း မဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚခင္သန္းႏုက သစ္ေတာနယ္ေျမမ်ားအတြင္း စိုက္ထူထားေသာ ဆက္သြယ္ေရး တာဝါတိုင္ မ်ား၏ ေျမငွားရမ္းျခင္းအတြက္ ကုမၸဏီမွေပးေသာ အခေၾကးေငြမ်ားသည္အခြန္အျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာ သို႔ ေရာက္ရွိျခင္းရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းခဲ့မႈအားျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
တာဝါတိုင္ တည္ေဆာက္ခြင္‌့ျပဳမိန္႔ရပါက သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ေနရာေဒသအလိုက္၊ ဧရိယာအက်ယ္ အဝန္းအလိုက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေျမငွားရမ္းခ၊ လုပ္ငန္းအာမခံ (၁ ႏွစ္စာ ေျမငွားရမ္းခ၊ ေျမအသုံးခ်မႈပရီမီယံ (တာဝါ တိုင္ ၁ စင္လကို ၉၀၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္း) ႏွင္‌့ လုပ္ငန္းကုန္သြယ္ခြန္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေပးသြင္းေစၿပီး တာဝါတိုင္ကို ႀကိဳတင္ ေဆာက္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။
 
ဌာန/ အဖြဲ႔အစည္း/ကုမၸဏီမ်ားမွ တာဝါတိုင္အမ်ိဳးအစားအလိုက္ ေျမေနရာ အက်ယ္အဝန္းကို ႏႈန္းအမ်ဳိးမိ်ဳး ရွိပါေၾကာင္း။ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေျမငွားရမ္းခနဲ႔ အာမခံေငြမ်ား ေပးသြင္း ၿပီးပါက ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ ခြင္‌့ျပဳထားသည့္ ႏွစ္ကာလ အတိုင္း ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးက အႀကံျပဳခ်က္ရယူ ထားသည့္ စာခ်ဳပ္အရ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္႐ုံး၊ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေျမငွားရမ္းစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရပါေၾကာင္း။ ေျမငွားရမ္းစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးေနာက္ ေနျပည္ေတာ္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီး ဌာနတြင္ တံဆိပ္ေခါင္း ခြန္ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။
 
ဆက္သြယ္ေရးတာဝါတိုင္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ လုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳ လုပ္ငန္းျဖစ္သည့္အတြက္ သယံဇာတႏွင္‌့ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာအေနျဖင့္ သစ္ေတာနယ္ေျမ၏ ဌာနပိုင္နယ္ေျမမ်ားတြင္ အတတ္ႏိုင္ဆုံးခြင့္ျပဳ ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ တည္ေဆာက္ခြင္‌့ျပဳမိိန္႔ရရွိၿပီးေသာ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အလိုက္၊ ကုမၸဏီ ၁၀ ခုအတြက္ တာဝါတိုင္ ေပါင္း ၂၄၁ တိုင္အနက္ ေနျပည္ေတာ္ သစ္ေတာဦးစီး႐ုံးခ်ဳပ္တြင္ ၃၁-၇-၂၀၁၈ ရက္ေန႔အထိ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ရွည္ေျမငွားစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ တာဝါတိုင္ေပါင္း ၂၄၀ တိုင္ရွိေၾကာင္း။ က်န္တစ္တိုင္မွာ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ရန္အတြက္လုပ္ကိုင္ေနဆဲျဖစ္သည္။
 
 
သို႔ျဖစ္ပါ၍ တည္ေဆာက္ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိၿပီးျဖစ္သည့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အလိုက္၊ တာဝါတိုင္ ၂၄၁ တိုင္အနက္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင္‌့ ႏွစ္ရွည္ေျမငွားစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး တာဝါတိုင္ ၂၄၀ တိုင္ကို သတ္မွတ္ ထားသည့္ ေျမငွားရမ္းခ၊ လုပ္ငန္းအာမခံႏွင္‌့ လုပ္ငန္းကုန္သြယ္ခြန္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔အား ႏိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာေငြအျဖစ္ သက္ဆိုင္ရာခ႐ိုင္ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊ ေငြစာရင္းအမွတ္ (ျပည္ေထာင္စု ရန္ပုံေငြစာရင္း) တြင္ ေပးသြင္းေစျခင္းျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေပး လ်က္ ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးအုန္းဝင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment