အလြဲသုံးစားမႈ၊ မသမာမႈ၊ ေလလြင့္ ျပဳန္းတီးမႈ၊ မမွန္ကန္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရုံးက ဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ

အခါအားေလ်ာ္စြာ ေပၚေပါက္ေသာ အလြဲသုံးစားမႈ၊ မသမာမႈ၊ ေလလြင့္ ျပဳန္းတီးမႈ၊ မမွန္ကန္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၾ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးက ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဦးေမာ္သန္းက က ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္တြင္ေျပာၾကားသည္။
 
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ သရက္ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးကံျမင့္က ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးမွ အခါအားေလ်ာ္စြာ ေပၚေပါက္ေသာ အလြဲသုံးစားမႈ၊ မသမာမႈ၊ ေလလြင့္ ျပဳန္းတီးမႈ၊ မမွန္ကန္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းခဲ့မႈအား ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ယင္းသို႕ ထည့္သြင္းေျပာဆို ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ဥပေဒျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ (၂၀၁၈) ပုဒ္မ ၁၁ ပုဒ္မခြဲ(န)တြင္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းတစ္ခုခုအား စစ္ေဆးရာ တြင္ ယင္းအဖြဲ႔အစည္း သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းခြင္ အေလအလြင့္ျပဳန္းတီးမႈ၊ ယိုဖိတ္မႈ၊ ပ်က္စီးမႈ၊ နစ္နာဆုံးရႈံးမႈ၊ အလြဲသုံးစားျပဳသူမ်ား ေလာေလာဆယ္ျဖစ္ေပၚေနျခင္းအား ခ်က္ခ်င္းပင္ရပ္တန္႔တားဆီးရန္ လိုအပ္သည္ဟု ယူဆပါက ပုဒ္မခြဲ(န) ပုဒ္မခြဲငယ္(၁)တြင္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္း အႀကီးအမွဴးထံ ခ်က္ခ်င္း အေၾကာင္း ၾကားၿပီး အဖြဲ႔အစည္း၏ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္အဖြဲ႔အစည္းဝင္ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အဆင့္ အဖြဲ႔အစည္းဝင္ ပုဂၢိဳလ္ထံ အေၾကာင္းၾကားေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာဝန္ထမ္း အဖြဲ႔အႀကီးအမွဴးမွ အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈမရွိလွ်င္ ပုဒ္မခြဲ(န) ပုဒ္မခြဲငယ္(၂) ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရထံ အစီရင္ခံတင္ျပရန္ဟု ျပ႒ာန္းထားပါသျဖင့္ ယင္းျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဦးေမာ္သန္းက ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment