ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ တရားဝင္ စီးနင္းခြင့္ျပဳ ထားေသာၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ လိုင္စင္မ်ား ပံုမွန္ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္တရားဝင္ စီးနင္းခြင့္ျပဳ ထားေသာၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ လိုင္စင္မ်ား ပံုမွန္ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ရန္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ဇြန္လ ၈ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဝင္းေမာင္(ခ)ဦးဦးဝင္းေမာင္က '' (၁)ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးအတြင္း ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ တရားဝင္ စီးနင္းခြင့္ျပဳထားေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ လိုင္စင္မ်ား လြယ္ကူစြာျဖင့္ ပံုမွန္ျပဳလုပ္ေပးနိုင္ရန္ အစီအစဥ္ရိွ/မရိွ၊ (၂) လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ အပါအဝင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေမာ္ေတာ္ ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ေနျခင္းမ်ားကို ေလ်ာ့က်ေစရန္အတြက္ လိုင္စင္မဲ့ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားအား ထိေရာက္စြာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ အစီအစဥ္ရိွ/မရိွ ေမးျမန္းခဲ့မႈအား ၀န္ႀကီးက ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
 
သက္တမ္းရိွ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ လက္မွတ္တင္ျပႏိုင္ေသာ ကုမၸဏီ(အေရာင္းျပခန္း)သည္ သြင္းကုန္ လိုင္စင္မိတၱဴ၊ သြင္းကုန္ေၾကညာလႊာ မူရင္း၊ မိတၱဴႏွင့္အေကာက္ခြန္ ေျပစာမူရင္း၊ မိတၱဴမ်ားျဖင့္ တင္သြင္းမည့္ ေမာ္ေတာ္ ဆိုင္ကယ္ အမ်ိဳးအမည္၊ အမ်ိဳးအစား အေရအတြက္ေဖာ္ျပ၍ ကနဦးမွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္ရန္ ယာဥ္စစ္ေဆးလိုသည့္ ခရိုင္ရံုး (ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္း)သို႕ ခရိုင္ရံုး(ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္း)ေဖာ္ျပလ်က္ ကုန္းလမ္းပို႕ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (ရံုးခ်ဳပ္)သို႕ ေလွ်ာက္ထားရသည္။
 
ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွလ်င္ ကုမၸဏီ(အေရာင္းျပခန္း)သို႕ သက္ဆိုင္ရာရံုးမွ သြားေရာက္ ယာဥ္စစ္ေဆး ေပးျခင္းျဖင့္ ကနဦးမွတ္ပံုတင္ လိုင္စင္အား လြယ္ကူစြာ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရိွသည္။
 
ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ေနျခင္းမ်ားကို ေလ်ာ့က်ေစရန္အတြက္ လိုင္စင္မဲ့ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ား ပေပ်ာက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္မ်ား မွတ္ပံုတင္ထားၿပီး လုိင္စင္ရိွျခင္းျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ လြယ္ကူၿပီး အေရးယူအျပစ္ေပးႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းကို ဟန္႕တားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
 
ကုန္းလမ္းပို႕ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၏ ရံုးအမိန္႕ အမွတ္-၃၆/၁၄ အရ လုိင္စင္ျပဳလုပ္ရန္ က်န္သည့္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ႏွင့္ တရားမဝင္ ထပ္မံေရာက္ရိွလာသည့္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားမွ တိုက္ရိုက္ တာဝန္ယူႀကီးၾကပ္၍ စိစစ္ေတြ႕ရိွရေသာ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္မ်ား အေပၚ ေဒသေပါက္ေစ်း၏ ၅၀ % သို႕ ၅၀% ေအာက္မ ေလ်ာ့ေသာ ဒဏ္ေငြကို သတ္မွတ္ေကာက္ခံရန္၊ ဒဏ္ေၾကးေငြေပးသြင္းျခင္း မျပဳပါက ပို႕ကုန္/သြင္းကုန္ ဥပေဒအရ သက္ဆုိင္ရာ တရားရံုးတြင္ တရားစြဲဆိုၿပီးသက္ေသခံပစၥည္းျဖစ္ေသာ လိုင္စင္မဲ့ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္အား ျပည္သူ႕ ဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းဆည္း၍ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ေလလံတင္ေရာင္းခ်ရန္၊ လိုင္စင္မဲ့ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ကို အထက္ပါ အတုိင္း ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ ကုန္းလမ္းပို႕ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနတြင္ မွတ္ပံုတင္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီ၊ တုိင္းေဒသႀကီး သို႕ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕တို႕သည္ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ေျမအတြင္း ခြင့္ျပဳသည့္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အေရအတြက္ကို လိုအပ္သလိုထိန္းခ်ဳပ္ကန္႕သတ္ရန္ဟူေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္အား စနစ္တက် စီမံခ်က္ေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ရန္ပံုေငြရရိွျခင္း၊ လိုင္စင္မဲ့ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ား ပေပ်ာက္ၿပီး ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ ရာဇဝတ္က်ဴးလြန္ျခင္းမ်ားလည္း ပေပ်ာက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment