ဥကၠံတုိက္နယ္ေဆးရံုအား ၿမဳိ႕နယ္အဆင့္အတန္းႏွင့္အညီ ၂၅ ကုတင္ဆံ့ေဆးရံုအျဖစ္ အဆင့္တုိးျမွင့္ႏုိင္ရန္ တင္ျပထားၿပီးျဖစ္

တိုက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္၊ ဥကၠံတိုက္နယ္ေဆးရံု ေျမေနရာအား က်န္းမာေရးဝန္္ၾကီးဌာနမွ ဂရန္အမည္ျဖင့္ ေျမယာဥပေဒႏွင့္ အညီ အျမန္ဆံုးရရွိရန္ႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္အတန္းႏွင့္အညီ ၂၅ ကုတင္ဆံ့ ေဆးရံုအျဖစ္ အဆင့္တိုးျမွင့္ႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာသို႔ တင္ျပထားျပီး ျဖစ္ေၾကာင္း လူမႈေရးဝန္ၾကီး ဦးႏိုင္ငံလင္းက ဇြန္လ ၈ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။
 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ တိုက္ႀကီးျမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလြင္စိုးမင္းက တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ဥကၠံတိုက္နယ္ ေဆးရံုတည္ရွိရာ ေျမေနရာအား က်န္းမာေရးဝန္ႀကီး ဌာနမွ အမည္ေပါက္ ဂရံေျမအျဖစ္ ေျမယာဥပေဒႏွင့္အညီ အဆင့္ဆင့္အျမန္ဆံုး စီမံေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ၊ တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ဥကၠံတိုက္နယ္ ေဆးရံု အား ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္အတန္းႏွင့္ အညီ (၂၅)ခုတင္ဆံ့ ေဆးရံုအျဖစ္ အဆင့္တိုးျမွင့္ေပးႏိုင္ျခင္း ရွိ/မရွိ ေမးျမန္းေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
 
“တိုက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္၊ ဥကၠံတိုက္နယ္ေဆးရံု ေျမေနရာအား က်န္းမာေရး ဝန္္ၾကီးဌာနမွ ဂရန္အမည္ျဖင့္ ေျမယာဥပေဒႏွင့္ အညီ အျမန္ဆံုးရရွိရန္ သက္ဆိုင္ရာ ျမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္ေျမ စာရင္း ဦးစီးဌာနတို႔မွ ျပန္ၾကားခ်က္မ်ားရရွိပါက လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ အညီ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားအပ္ပါ တယ္’’ ဟု ဝန္ၾကီးက ေျပာသည္။
 
တိုက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္၊ ကုသေရးဦးစီးဌာနမွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၃ ရက္စြဲပါ စာအမွတ္ ၁၁၂၂/မကစ/တက/လန-၃၉ အရ တိုက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္၊ ဥကၠံတိုက္နယ္ေဆးရံုသည္ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္က အလွဴရွင္တစ္ဦးမွ ဥကၠံျမိဳ႕၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာ ရပ္ကြက္ရွိ ကြင္းအမွတ္(၈၄၁/A)၊ ဧရိယာ ၁၀.၀၉ ဧကအား ဝယ္ယူ၍ ေဆးရံုေဆာက္လုပ္ လွဴဒါန္းခဲ့ျပီး အဆိုပါေျမအား ေဆးရံုအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္၊ တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔၊ ရန္ကုန္တိိုင္းေဒသၾကီးတို႔ ေျမပံုမ်ားျဖင့္ ခြင့္ျပဳရန္္ ေလွ်ာက္ထား တင္ျပခဲ့ေၾကာင္းလည္း ၀န္ႀကီးကဆိုသည္။
 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ တိုက္ၾကီိးျမိဳ႕နယ္၊ ဥကၠံတိုက္နယ္ေဆးရံုအား ျမိဳ႕နယ္အဆင့္အတန္းႏွင့္အညီ ၂၅ ကုတင္ဆံ့ ေဆးရံုအျဖစ္ အဆင့္တိုးျမွင့္ႏိုင္ရန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ကုသေရးဦးစီိးဌာန၏ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၁ ရက္ ရက္စြဲပါစာ အမွတ္ ၃၀၀၅/ရကတ/ကုသ/အဆင့္ တိုးျမွင့္ဖို႔ ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ ေနျပည္ေတာ္သို႔ အစီရင္ခံတင္ျပထားျပီး ျဖစ္သည္။
 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ ရက္စြဲပါ စာအမွတ္ ၃၂၉/ မကစ/တက ေျမပိုင္ဆိုင္မႈျဖင့္ အဆိုပါေျမေနရာအား ေလွ်ာက္ထား ေဆာင္ရြက္ေပး ပါရန္္ ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ တိုက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနကို အေၾကာင္းၾကားခဲ့ျပီး တိုက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္ ကုသေရးဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ ရက္စြဲပါ ၃၂၉/ မကစ/တက ေျမပိုင္ဆိုင္မႈျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းအတြက္ တိုက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္၊ ဦးစီးအရာရွိ၊ ေျမစာရင္းဦိးစီးဌာနတို႔ တင္ျပ ေလ်ွာက္ထားခဲ့ျပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီး ဦးႏိုင္ငံလင္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment