ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား သီးျခားစီေတြ႕ဆံု

လူမွႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး သည္ ေမလ ၁၈ ရက္၊ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ The HALO Trust အဖြဲ႕မွ Regional Director ျဖစ္သူ Mr. Cameron Imber ႏွင့္အဖြဲ႕အား လည္းေကာင္း၊ နံနက္(၁၀) နာရီတြင္ အေမရိကန္နုိင္ငံ၊ ၀ါရွင္တန္ျမိဳ႕၊ U. S Agency for International Development (USAID) မွ Administrator ျဖစ္သူ Mr. Mark Andrew Green ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕အား လည္းေကာင္း၊ မြန္းလြဲ ၁ နာရီတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မသန္စြမ္းသူမ်ား အသင္းခ်ဳပ္မွ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးျမတ္သူ၀င္း ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား လည္းေကာင္း၊ မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံအမတ္ၾကီး H. E. Mr. Ichiro MARUYAMA ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား လည္းေကာင္း၊ ညေနပိုင္းတြင္ ကုလသမဂၢ လက္ေထာက္ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ UNFPA ၏ ဒုတိယအမႈေဆာင္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးျဖစ္သူ Ms. Laura Londen ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕အား လည္းေကာင္း အဆိုပါ ၀န္ႀကီးဌာန၌ သီးျခားစီ ေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
 
The HALO Trust အဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ မိုင္းအႏၲရာယ္ ခံစားရသူမ်ားအား အကူအညီေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ မိုင္းအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ားအား အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းနွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့ ကူညီေနမွႈမ်ား၊ The HALO Trust အဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးၾကသည္။
(USAID) မွ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ဟသၤာတျမိဳ႕နယ္ရွိ ေဘးအႏၲရာယ္ ဆုိင္ရာ စီမံခန္႕ခြဲေရး သင္တန္းေက်ာင္းအတြက္ လိုအပ္သည့္ နည္းပညာႏွင့္ ရန္ပံုေငြအား USAID မွ ေထာက္ပံ့ကူညီမွႈမ်ားႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ ေလ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ USAID မွ အဓိက မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ ကူညီသြားမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကသည္။
 
ျမန္မာႏိုင္ငံ မသန္စြမ္းသူမ်ား အသင္းခ်ဳပ္မွ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ေရး၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းထားျပီး စနစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေရး တုိ႔ကို ေဆြးေႏြးၾကသည္။
 
ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီး ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေနရပ္ စြန္႕ခြာသူမ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အလ်င္အျမန္ စတင္ႏိုင္ရန္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ကူညီေပးေနမွႈမ်ား၊ UNHCR ၊ UNDP တို႕ႏွင့္ နားလည္မွႈစာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ေရး ညိႇႏွိႈင္း ေဆာင္ရြက္ေနမွႈမ်ား၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစုိးရအႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး ေနရပ္စြန္႕ခြာသူမ်ား ျပန္လည္ လက္ခံေရး ေဆာင္ရြက္ေနမွႈမ်ားကုိ သြားေရာက္ ေလ့လာမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးၾကသည္။
 
ကုလသမဂၢ လက္ေထာက္ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ UNFPA မွ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးေရး၊ က်ားမတန္း တူညီမွ်မႈရရွိေရးနွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ဝန္ႀကီးဌာနမွ အဓိက တာဝန္တစ္ရပ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီႏွင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္း၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ ရင္ခြင္မဲ့ကေလးမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ေရႊ႕ေျပာင္းသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အတြက္ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ၊ UNFPA ၏ (၄)ႀကိမ္ေျမာက္ ႏုိင္ငံအဆင့္စီမံခ်က္ (၂၀၁၈- ၂၀၂၂) ၏ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ UNFPA ၏ လုပ္ငန္းမ်ား တုိးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးတုိ႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment