အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ Top 100 စာရင္း၀င္ တကၠသိုလ္ျဖစ္ေသာ University of Vermont သို႔ ေက်ာင္းစရိတ္ $ 45 K စေကာလားရွစ္ျဖင့္ ပညာသင္ခြင့္ရရွိႏုိင္မည့္ အခြင္႔အေရးမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ University of Vermont ၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ပညာသင္ဆုမ်ားျဖင့္  ေလွ်ာက္ထား တက္ေရာက္ႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ပထမႏွစ္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၅၀၀၀) ရႏိုင္မည္ျဖစ္၍ ဒုတိယႏွစ္မွ စတုတၳႏွစ္အထိ အတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၀၀၀၀) စီ ရႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ ေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။

ယင္းစေကာလားရွစ္ ၀င္ခြင့္ဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲကို AT&S ႏုိင္ငံတကာ ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီရံုးခန္း အေဆာင္ (၅)၊ အခန္း (၄) ၊ MICT Park တြင္ လာမည့္ ေမလ ( 7 ) ရက္ေန႔ ၊ နံနက္ (9း30)မွ (11း00) အထိ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။ စေကာလားရွစ္ ေလွ်ာက္ထားမည့္သူမ်ားသည္ Ms MOLLY WITT, Associate Director ( Vermont University “STEM“ ) ႏွင့္ သီးသန္႔တစ္ဦးခ်င္း ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရမည္ျဖစ္ၿပီး ပညာေရးဆုိင္ရာ အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ယူေဆာင္လာရမည္ ျဖစ္သည္။

University of Vermont ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္ Top 100 အဆင့္ရွိျပီး ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ သက္တမ္းရွိေသာ Public University ျဖစ္ပါသည္။ လွပေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ သမိုင္းအေမြအႏွစ္မ်ား စုစည္းရာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ေသာ Burlington တြင္ တည္ရွိပါသည္။

University of Vermont တြင္ Business၊ Education၊ Engineering၊ Environment၊ Health and Science စသည္႔ ဘာသာရပ္မ်ား အပါအ၀င္ ေမဂ်ာေပါင္း (၁၀၀) ရွိ၍ မိမိတို႔ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ဘာသာရပ္ကို ေရြးခ်ယ္ တက္ေရာက္ႏိုင္သည္။

ယင္းတကၠသိုလ္သည္ Top Public Schools တြင္ နံပါတ္ ၃၈ ေနရာတြင္ လည္ေကာင္း၊ American’s Best College Towns သည္ နံပါတ္ ၆ ေနရာတြင္ လည္ေကာင္း ၊ Happiest Students တြင္ နံပါတ္ ၆ ေနရာတြင္ လည္ေကာင္း၊ Best Four-Year Graduation Rate သည္ နံပါတ္ ၂၅ တြင္လည္ေကာင္း ၊ Green Universities သည္ နံပါတ္ ၁၀ ေနရာတြင္ လည္ေကာင္း၊ Most Beautiful Campus သည္ နံပါတ္ ၆ ေနရာတြင္လည္းေကာင္း တည္ရွိသည့္ ေက်ာင္းျဖစ္ပါသည္။

ပညာသင္ဆုမ်ားအျပင္ ေက်ာင္းစရိတ္၊ ေနထိုင္စရိတ္ႏွင့္ ဗီဇာအင္တာဗ်ဴးအတြက္ သိထားသင့္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အေၾကာင္းမ်ားကိုပါ အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ AT&S (ႏိုင္ငံတကာ တကၠသိုလ္ပညာေရး ၀န္ေဆာင္မႈကုမၸဏီ) အေဆာင္ (၅)၊ အခန္း (၄)၊ အမ္အိုင္စီတီပတ္ခ္၊ လိႈင္တကၠသုိလ္နယ္ေျမ၊ ဖုန္း (၀၁- ၅၂၁၁၂၅၊ ၀၉- ၅၁၂ ၄၇၆၁)၊ (၀၉-၅၀၆ ၂၁၇၁၊ ၀၉-၇၇၇ ၂၂၃ ၂၂၅) တုိ႔သို႔ ႀကိဳတင္ ဆက္သြယ္ စာရင္းေပးသြင္းထားရမည္ ျဖစ္သည္။

The Ladies News

Vote: 
No votes yet

Add new comment