မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း၌ ခ်င္းတိုင္းရင္းသားစာေပသင္ၾကားရန္ ဆရာ၊ဆရာမ ၃၃ဝ ေက်ာ္ ခန္႔အပ္

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ခ်င္းတိုင္းရင္းသားစာေပ သင္ၾကားရန္အတြက္ သင္တန္းဆင္း လက္မွတ္ရ ေန႔စားလေပး ဆရာ၊ဆရာမ ၃၃ဝ ေက်ာ္ ခန္႔ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ခ်င္းတိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေရးရာဝန္ႀကီး ဦးလွထြန္းထံက သိရသည္။
 
၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၃ ၿမိဳ႕ရွိ အေျခခံပညာအထက္တန္းမ်ား၌ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂ဝ ရက္မွ စတင္၍ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားအား ခန္႔ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခ်င္းတိုင္းရင္းသားစာေပ သင္ၾကားရန္အတြက္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားကို ခန္႔ထားရာ၌ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ အထက္ နဝမတန္းေအာင္ႏွင့္ အသက္ ၃၅ ႏွစ္အတြင္း ဘြဲ႕ရမ်ားကို သတ္မွတ္ခန္႔ထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္း၌ ခ်င္းလူမ်ဳိးေပါင္း ၄၁ သိန္းေက်ာ္ရွိၿပီး ခ်င္းလူမ်ဳိးဦးေရသည္ ၂၅ ဒသမ ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
 
ခ်င္းတိုင္းရင္းသားစာေပ သင္ၾကားေပးရန္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားသူ ၅ဝ၁ ဦးရွိၿပီး ေန႔စားလေပး ဆရာ၊ဆရာမမ်ားကို ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ခုနစ္ဦး၊ မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္မန္းေဒသတြင္ တစ္ဦး၊ ေစတုတၱရာ တြင္ အ႐ႈိခ်င္းစာေပ သင္ၾကားရန္ ၂၆ ဦးႏွင့္ ဥပၸဴးခ်င္း စာေပသင္ၾကားရန္ ၅၉ ဦး၊ ငဖဲၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၄၃ ဦး၊ ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၈ ဦး၊ ကံမၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၈ ဦး၊ မင္းတုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၄ ဦး၊ မင္းလွၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁၉ ဦး၊ ဆင္ေပါင္ဝဲၿမိဳ႕နယ္တြင္ ကိုးဦး၊ ဂန္႔ေဂါၿမိဳ႕ နယ္တြင္ ဟားခါး စာေပသင္ၾကားရန္ ၃၈ ဦး၊ ဇိုတုန္စာေပသင္ၾကားရန္ ၂၇ ဦး၊ ထီးလင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဇိုတုန္ႏွင့္ ခ်ဳိစာေပသင္ၾကားရန္ ႏွစ္ဦးႏွင့္ ေဆာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဥပၸဴးခ်င္းစာေပ သင္ၾကားရန္ ၃၇ ဦး ခန္႔ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
Average: 5 (1 vote)

Add new comment